Single Blog Title

This is a single blog caption

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Talebine İlişkin Dilekçe

İSTANBUL NÖBETÇİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO              : 2023/….

DAVACI                  :      Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                   :      Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel

DAVALI                  :      Adı ve Soyadı-Adres

KONU                      :      TBK m. 350 gereğince taşınmazın tahliyesi talepli dava

dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR  :

1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereğince müvekkilim …’ın maliki olduğu … ili … ilçesi … Mahallesi … Sokak No: …-… adresli dairede oturmaktadır.

2- Müvekkilim şuanda .. ilinde kızıyla birlikte kiracı olarak oturmaktadır. Hali hazırda müvekillimin .. ilinde herhangi başka bir dükkanı bulunmamaktadır. Müvekkilimin eczacı kızının resmi işinden istifa edip boşta olması sebebiyle işyeri ihtiyacı doğmuştur. Müvekillimin söz konusu kiracının tahliyesiyle maliki olduğu dükkanı kızı işyeri olarak kullanacaktır. TBK m. 350 hükmü uyarınca, “Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.” denilmiştir ve kanunda verilen sürelere uymak koşuluyla gereksinim halinde, kiraya veren açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirebileceğini belirtilmiştir.

3- Bununla birlikte Yargıtay içtihadına dayanılarak açılacak tahliye davalarında ihtiyacın samimi ve zorunlu olması şarttır. Zorunlu bir ihtiyaç söz konusu değilse tahliye istenemez. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/5188E., 12.10.2017 T., 2017/13804 K. Sayılı ilamında; “İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir. ….Davacının eşinin halen 4 numaralı dairede etüt merkezi işlettiği ve 4 numaralı dairenin üçüncü kişi tarafından satın alındığı anlaşılmakta, davacının eşinin taşınmaza ihtiyacının olduğu tanık beyanları ile de doğrulanmıştır. Bu durumda ihtiyacın samimi olduğunun kabulü gerekir.” denmiştir.

4- Müvekkilimin eczacı kızı işinden istifa etmek durumunda kalmış şuanda herhangi bir yerde çalışmamaktadır bu nedenle işyeri ihtiyacı doğmuştur.  Müvekkil kızıyla birlikte kirada oturmaktadır söz konusu kira bedelini de çalıştığı dönemde kızı ödemektedir. Müvekkilimin kızı dükkanı eczane olarak kullanacak ve maddi açıdan daha iyi bir duruma geleceklerdir.

3- Müvekkilim …/…/…/ tarihine kadar dükkanı tahliye etmesi için davalı …’e ile defalarca konuşup durumu anlatmasına rağmen davalı ‘Çıkmayacağım elinden geleni yap.’ ifadesini kullanmıştır. Bu nedenle davalı …’in müvekkilim Adı ve Soyadı maliki olduğu dükkandan tahliye edilmesini talep etmekteyiz.

4- Ayrıca davalıyla yapılan kira sözleşmesi sonucunda davalı sözleşmedeki şartlara uymamış, kira bedelini düzenli olarak geciktirmiştir. Yukarıda belirtilen sebeplerle tahliye davası açmak zorunlu bir hale gelmiş bulunmaktadır.

DELİLLER                    : 1- Kira Sözleşmesi, her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER : TBK m. 350 vs ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle

1- Müvekkilime ait … Mahallesi … Sokak No:… … adresinde bulunan tapuda … ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada, … pafta, … parsel’de kayıtlı olan dairede kiracı olarak ikamet eden davalının bu dükkandan ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine,

2-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

…/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

(Hazırlayan: Öğr. Stj. Simay ŞİRİN)

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button