Single Blog Title

This is a single blog caption

Fazla Mesai, Yıllık İzin Ücreti ve Resmi Tatil Alacağı ve Örnek Dilekçe

Örnek Hesaplama: Diyelim ki bir işçinin brüt aylık ücreti 3.000 TL ve 1 saat fazla mesai çalışması yapmıştır. İşçinin aylık brüt ücretini 30 güne böldüğümüzde günlük brüt ücreti 100 TL olur. Bu 100 TL’yi 45 saatlik haftalık çalışma süresine böldüğümüzde her saatlik fazla mesai ücreti 2.22 TL olur. Bu durumda işçinin 1 saat fazla mesai için alacağı ücret 2.22 TL olacaktır.

 

Fazla Mesai, Yıllık İzin Ücreti ve Resmi Tatil Alacağı Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(TC. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres, Cep Tel

DAVALI                               :  Adı ve Soyadı- Adres

KONU                                 :  Fazla mesai, yıllık izin ücreti ve resmi tatil alacağı talebidir.

DAVA DEĞERİ                    :  … TL (Harca esas değer)

AÇIKLAMALAR                  : 

1- Müvekkil, …/…/… tarihinden itibaren asıl işverenin … Belediyesi olduğu çeşitli taşeron firmalarda-alt işverenlerde işten çıkarıldığı tarihe kadar, bilfiil ve aralıksız olarak çalıştırılmıştır (Taşeron firmalar-alt işverenler değişmesine karşın müvekkilimizin çalışması davalı asıl işveren … belediyesinde aralıksız olarak devam etmiştir). Müvekkilimiz ilk işe girdiği tarihten işten çıkarıldığı tarihe kadar davalı asıl işveren Belediyenin asli işi olan temizlik işçisi olarak çalıştırılmıştır.

2- Müvekkilimizin iş akdi haklı bir neden olmaksızın ve ihbar önellerine uyulmaksızın fesih edilmiştir. Ancak, kıdem ve ihbar tazminatları kendisine ödenmemiştir. Ayrıca, tüm çalışma süresi boyunca müvekkilimize yıllık ücretli izin hakları hiç kullandırılmadığı gibi iş akdi sona erdirildikten sonra da yıllık izin ücretleri kendisine ödenmemiştir.

3- Müvekkilimiz, işten çıkarıldığı tarihe kadar mesai saatleri; Hafta içi: 08:00 en erken 20:00 Cumartesi: Sabah 08:00 en erken 20:00 şeklinde çalıştırılmış ve iş kanundaki haftalık çalışma süresini aşmış buna karşın fazla mesai ücretleri müvekkile ödenmemiştir. Buna bağlı olarak da fazla mesai ücretleri SSK tahakkuklarına yansıtılmamıştır.

4- Müvekkil, fiilen işe başladığı tarihten çıkarıldığı tarihe kadarki süreçte resmi bayramlarda çalıştırılmış ancak resmi bayram ücretleri ödenmemiştir.

İşbu sebeplerle işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER:

1- Davacı işçinin SSK sicil dosyası ve işveren tescil görüntüleme ekranı ile görüntülü hizmet dökümü tablosunun Sosyal Güvenlik Kurumu … Müdürlüğünden celbi,

2- Şahsi işyeri sicil dosyasının celbi,

3- Tanık anlatımları,

4- Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

TANIKLAR:

  • Adı ve Soyadı-(TC. Kimlik No: …)-Adres, Tel:

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle davanın kabulüne, fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak üzere, şimdilik … TL fazla mesai ücretinin dava/temerrüt tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle ile birlikte, şimdilik … TL yıllık izin ücretinin dava/temerrüt tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte müvekkilime ödenmesine, resmi tatil ücretinin dava/temerrüt tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı asıl işverenden tahsiline karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

(Hazırlayan: Stajyer Öğrenci Simay ŞİRİN)

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button