Single Blog Title

This is a single blog caption

TCK 244: SİSTEMİ ENGELLEME VE BOZMA SUÇU HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 244: SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU

GİRİŞ

Günümüz bilgi çağı olarak adlandırılabilecek bir dönemde, bilgi teknolojilerinin ve dijital sistemlerin önemi giderek artmaktadır. Bu teknolojiler, hem bireysel hem de kurumsal seviyede hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle, bu sistemlere yönelik her türlü müdahale ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesi, bu bağlamda, bilişim sistemlerine yönelik hukuka aykırı eylemleri düzenlemekte ve yaptırımlar öngörmektedir. Bu makalede, TCK m.244 kapsamında değerlendirilen “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu” detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

TCK M.244’ÜN HÜKMÜ

Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:

 1. Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 2. Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 3. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 4. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

SUÇUN UNSURLARI

FAIL VE MAĞDUR

TCK m.244’te düzenlenen suç, bilişim sistemlerine yönelik olduğundan failin, bu sistemlere erişim ve müdahale yeteneğine sahip bir kişi olması gerekmektedir. Mağdur ise, bilişim sistemi üzerinde hukuki korumaya sahip olan gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Örneğin, bir şirketin bilgi işlem sistemine yetkisiz bir şekilde girerek verileri değiştiren bir çalışan, bu suçun faili olabilirken, şirket mağdur konumundadır.

FIIL

Bu suçun fiili, dört farklı şekilde işlenebilir:

 1. SİSTEMİ ENGELLEME: Bilişim sisteminin işleyişini kısmen veya tamamen durdurma.
 2. SİSTEMİ BOZMA: Sistemin normal işleyişini aksatma veya tamamen işlevsiz hale getirme.
 3. VERİLERİ YOK ETME: Sistemdeki bilgilerin hukuka aykırı bir şekilde silinmesi.
 4. VERİLERİ DEĞİŞTİRME: Sistem içerisindeki verilerin hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi.
HUKUKA AYKIRILIK

Suçun oluşabilmesi için fiilin hukuka aykırı olması gerekmektedir. Örneğin, sistem yöneticisinin sistemde değişiklik yapması hukuka uygun olabilirken, yetkisiz bir kişinin bu işlemi yapması hukuka aykırıdır.

KAST

TCK m.244’te düzenlenen suç kasten işlenebilen bir suçtur. Fail, bilişim sistemine müdahale ederken sistemin işleyişini engellemeyi, bozmayı, verileri yok etmeyi veya değiştirmeyi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir.

SUÇUN NİTELİKLİ HALİ

TCK m.244’te belirtilen suçun bazı nitelikli halleri de düzenlenmiştir. Bu nitelikli haller, suçun daha ağır cezalandırılmasını gerektiren durumlardır:

 1. KAMU KURUMLARINA KARŞI İŞLENMESİ: Suçun kamu kurumlarına veya kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına ait bilişim sistemlerine karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır.
 2. VERİLERİN NAKLEDİLMESİ VEYA YOK EDİLMESİ: Suç nedeniyle bir başkasına ait verilerin izinsiz olarak başka bir yere nakledilmesi veya yok edilmesi halinde ceza üçte biri oranında artırılır.
 3. ÖRGÜT FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ: Suçun bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır.

UYGULAMADAKİ ÖNEMİ VE YERİ

TCK m.244’ün düzenlediği suçlar, bilgi güvenliği ve veri koruma açısından büyük öneme sahiptir. Bu suçlar, bilişim sistemlerinin işleyişini ve verilerin bütünlüğünü korumayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, özellikle şirketler, kamu kurumları ve bilgi güvenliği alanında faaliyet gösteren kurumlar için bu hükümlerin bilinmesi ve uygulanması son derece önemlidir.

YARGI KARARLARI

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ

Esas: 2013/19796
Karar: 2014/18903
Tarih: 27.05.2014
TCK 244. Madde
Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) TCK’nın 244/4. maddesinde, “… Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde…” biçimindeki ifadeden bu fıkradaki düzenlemenin tali norm niteliğinde olduğunun anlaşılması, buna göre öncelikle yasada düzenlenmiş olan bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların oluşup oluşmadığı değerlendirildikten sonra gerçekleştirilen eylem bu suçlardan hiçbirisinin tanımına uygun değil ise, bu durumda eylemin TCK’nın 244/4. maddesi kapsamında suç oluşturacağı düşünülerek; müştekinin banka hesabına internet üzerinden ulaşan sanığın, müştekiye ait 1000 TL’yi, EFT yoluyla kendi hesabına havale ederek aynı gün içinde çekmesi eylemindeki kastın, müştekinin banka hesabında bulunan, taşınır nitelikteki parayı bilişim sistemini kullanmak suretiyle kendi hesaplarına geçirmeye, müştekinin rızasına aykırı olarak mal varlığında azalmaya neden olmaya, var olan veriyi başka bir yere göndermekten ziyade, bu verinin temsil ettiği parayı alarak mal edinmeye yönelik olması nedeniyle, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.11.2009 gün ve 193/268 sayılı kararında açıklandığı üzere; sanığın fiilinin TCK’nın 142/2-e maddesinde öngörülen “bilişim suretiyle hırsızlık” suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabule göre de;

2- ) TCK’nın 53/1. maddesinin c bendindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yoksunluğun, “kendi alt soyu” yönünden koşullu salıverme tarihine kadar süreceğinin düşünülmemesi suretiyle aynı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı davranılması,

3- ) Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK’nın 58. maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık A.K.’in temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı 326/ son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın korunmasına, 27.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SONUÇ

TCK m.244, bilişim sistemlerine yönelik hukuka aykırı eylemleri düzenleyerek, bilgi teknolojilerinin güvenli kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hüküm, bilişim suçlarına karşı caydırıcı bir nitelik taşıyarak, bireylerin ve kurumların bilişim sistemlerine yönelik haklarını korumaktadır. Bu nedenle, hukukçuların ve bilişim alanında faaliyet gösteren tüm bireylerin TCK m.244’ün içeriğini ve uygulama alanlarını iyi bir şekilde anlamaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Hukuk Öğrencisi Stajyeri

Osman Recep Gülşen

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button