Single Blog Title

This is a single blog caption

TCK 226 BASIN YAYIN YOLUYLA MÜSTEHCENLİK SUÇU: HUKUKİ DÜZENLEMELER VE CEZALAR

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 226: BASIN YAYIN YOLUYLA MÜSTEHCENLİK SUÇU

GİRİŞ

Toplumların ahlaki değerlerini korumak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla çeşitli hukuk sistemleri, müstehcenlik suçlarına karşı caydırıcı tedbirler almıştır. Türkiye’de de bu kapsamda düzenlemeler yapılmış olup, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi, basın yayın yoluyla müstehcenlik suçunu ele almaktadır. Bu makalede, TCK m.226 kapsamında değerlendirilen basın yayın yoluyla müstehcenlik suçu detaylı bir şekilde incelenecektir.

TCK M.226’IN HÜKMÜ

Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:

 1. a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

  c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

  d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

  e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

  f) Bu ürünlerin reklamını yapan, kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

 2. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 3. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 4. Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 5. Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 6. Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
 7. Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

SUÇUN UNSURLARI

FAİL VE MAĞDUR

Bu suçun faili, müstehcen içerikleri basın yayın yoluyla yayan, satan, kiralayan veya dağıtan kişi olabilir. Mağdur ise, müstehcen içeriklerin yayılmasından zarar gören bireylerdir. Özellikle çocuklar, bu suçun en korumasız mağdurlarıdır ve yasa onları koruma altına almıştır.

FİİL

Suçun oluşabilmesi için belirli fiillerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu fiiller arasında müstehcen içerikleri yayımlama, satışa sunma, satma, kiralama, dağıtma, başkalarına verme, depolama, nakletme ve ticaretini yapma bulunmaktadır. Ayrıca, çocukların müstehcen içeriklere erişimini sağlama veya teşvik etme de suç kapsamında değerlendirilmektedir.

HUKUKA AYKIRILIK

Suçun hukuka aykırı olması gerekmektedir. Örneğin, yasal izinler ve düzenlemeler çerçevesinde hareket eden basın kuruluşlarının, müstehcen içerikleri yaymaları durumunda hukuka aykırılık değerlendirilmesi farklı olabilir.

KAST

TCK m.226’da düzenlenen suç kasten işlenebilen bir suçtur. Failin, müstehcen içerikleri yayımlama veya çocuklara erişilebilir kılma fiilini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi gerekmektedir.

SUÇUN NİTELİKLİ HALİ

TCK m.226’da suçun bazı nitelikli halleri de düzenlenmiştir. Bu nitelikli haller, suçun daha ağır cezalandırılmasını gerektiren durumlardır:

 1. ÇOCUKLARA YÖNELİK İŞLENMESİ: Suçun çocuklara yönelik işlenmesi durumunda ceza artırılmaktadır. Çocukların korunması amacıyla yasa, daha ağır yaptırımlar öngörmüştür.
 2. ÖRGÜT FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ: Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılmaktadır.

UYGULAMADAKİ ÖNEMİ VE YERİ

TCK m.226, toplumsal ahlak ve kamu düzenini koruma amacı taşımaktadır. Bu suçun düzenlenmesi, özellikle çocukları müstehcen içeriklerden korumak ve toplumun genel ahlaki değerlerini muhafaza etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, basın yayın kuruluşları ve internet platformları, müstehcen içeriklerin yayılmasına karşı dikkatli ve sorumlu davranmak zorundadır.

ÖRNEK OLAYLAR VE YARGI KARARLARI

Türk yargı sistemi, TCK m.226 kapsamında pek çok karara imza atmıştır. Örneğin, bir internet sitesinde müstehcen içeriklerin yayımlandığı tespit edilerek site yöneticisi hakkında verilen hapis cezası, bu suçun ciddiyetini ve yargının bu konudaki hassasiyetini göstermektedir. Aynı şekilde, çocuklara yönelik müstehcen içeriklerin dağıtılması durumunda verilen ağır cezalar, yasa koyucunun ve yargının çocukların korunmasına verdiği önemi ortaya koymaktadır.

SONUÇ

TCK m.226, basın yayın yoluyla müstehcenlik suçlarına karşı caydırıcı bir nitelik taşıyarak, toplumun ahlaki değerlerini ve özellikle çocukları korumayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, basın ve yayın kuruluşlarının, internet platformlarının ve bireylerin bu hükmün içeriğini iyi bir şekilde anlamaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Kanunun bu hükmü, toplumda müstehcen içeriklerin yayılmasını engellemeyi ve çocukları korumayı hedeflemektedir. Her bir bireyimizin de bu konuda hassas olması gereklidir. Özellikle korunmaya muhtaç çocuklarımız gözetilmelidir.

Hukuk Öğrencisi Stajyeri

Osman Recep Gülşen

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button