Single Blog Title

This is a single blog caption

TCK 243 Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Girme Suçu: Yargıtay Kararları ve Cezalar

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 243: BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI GİRME

GİRİŞ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, bilişim sistemlerinin güvenliği büyük önem kazanmıştır. Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girişler, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde ciddi zararlara yol açabilmektedir. Bu durum, hukukun bilişim sistemlerine yönelik suçları düzenleme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesi, bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçunu ele almaktadır. Bu makalede, TCK m.243 kapsamında değerlendirilen bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçu detaylı bir şekilde incelenecektir.

TCK M.243’ÜN HÜKMÜ

Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:

  1. Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
  2. Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
  3. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  4. (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SUÇUN UNSURLARI

FAIL VE MAĞDUR

Bu suçun faili, herhangi bir kişi olabilir. Failin, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmesi veya orada kalmaya devam etmesi yeterlidir. Mağdur ise, bilişim sisteminin sahibi veya kullanıcısı olan gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Örneğin, bir şirketin bilgisayar sistemine izinsiz erişim sağlayan bir kişi bu suçun faili olabilirken, şirket mağdur konumundadır.

FIIL

Bu suçun fiili, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmektir. Fiilin gerçekleşmesi için failin, bilişim sistemine izinsiz bir şekilde erişim sağlaması veya izinsiz olarak sistemde kalması gerekmektedir. Örneğin, bir kişinin bir başkasının bilgisayarına izinsiz bir şekilde girerek verileri incelemesi veya kopyalaması bu suçu oluşturur.

HUKUKA AYKIRILIK

Suçun hukuka aykırı olması gerekmektedir. Bilişim sistemine giriş veya sistemde kalma fiilinin, sahibinin rızası dışında ve hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Örneğin, bir sistem yöneticisinin, iş tanımı gereği sistemde yaptığı işlemler hukuka aykırı olarak değerlendirilmez.

KAST

TCK m.243’te düzenlenen suç kasten işlenebilen bir suçtur. Failin, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek veya sistemde kalmaya devam etmek fiilini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi gerekmektedir.

SUÇUN NİTELİKLİ HALİ

TCK m.243’te suçun bazı nitelikli halleri de düzenlenmiştir. Bu nitelikli haller, suçun daha ağır cezalandırılmasını gerektiren durumlardır:

  1. BEDERİ KARŞILIĞI YARARLANILAN SİSTEMLER: Bu fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde ceza yarı oranına kadar indirilir.
  2. VERİLERİN YOK OLMASI VEYA DEĞİŞMESİ: Suçun işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi durumunda ceza artırılmaktadır.
  3. VERİ NAKİLLERİNİN İZLENMESİ: Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

UYGULAMADAKİ ÖNEMİ VE YERİ

TCK m.243, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girişleri düzenleyerek, bilişim güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu suçun düzenlenmesi, bilişim sistemlerinin ve verilerin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle şirketler, kamu kurumları ve bireyler, bilişim sistemlerinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı bu hukuki düzenlemeyi bilerek hareket etmelidir.

ÖRNEK OLAYLAR VE YARGI KARARLARI

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ Tarih: 19.03.2012
Esas: 22385
Karar: 3683

“Sanığın katılan şirkette çalıştığı sırada kendisine görevi nedeniyle verilen internet şifresini, iş yerinden ayrıldıktan sonra hakkı bulunmadığı halde kullanmak suretiyle katılan şirkete ait bilişim sistemine girdiği ve orada kalmaya devam ettiğini iddia ve sanığın da bu iddiayı doğrulayan katılan şirkete ait bilişim sistemine hükümsüz kalan şifresi ile girip buradaki şirket çalışanlarına ait maillerin kendi kurduğu siteye yönlendirilmesini yapabilecek kadar süre ile kaldığını savunması karşısında; yüklenen TCK’nın 243/1. maddesindeki suçun bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek unsurlarının gerçekleştiğinin kabulü ile mahkumiyetine karar verilmesi yerine yazılı şekilde beraatine hüküm kurulması…”

SONUÇ

TCK m.243, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girişleri düzenleyerek, bilişim güvenliğini ve veri bütünlüğünü korumayı amaçlamaktadır. Bu hüküm, bilişim suçlarına karşı caydırıcı bir nitelik taşıyarak, bireylerin ve kurumların bilişim sistemlerine yönelik haklarını korumaktadır. Bu nedenle, hukukçuların ve bilişim alanında faaliyet gösteren tüm bireylerin TCK m.243’ün içeriğini ve uygulama alanlarını iyi bir şekilde anlamaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Hukuk Öğrencisi Stajyeri

Osman Recep Gülşen

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button