Single Blog Title

This is a single blog caption

Süre Tutum Dilekçesi

Mevcut hukukumuzda uygulamaların, teori ile her zaman aynı derecede benzerlik gösteremeyeceği gibi bu konuda da birtakım farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Uygulamamızda, ilk derece mahkemeleri öncelikle dava sonucunu açıklar, kararlara bağladığı uzun gerekçeyi ise taraflara daha sonra tebliğ eder.

Üst kanun yoluna itiraz başvurusunun kararların kural olarak tefhim sürelerini yukarıda belirtmiştik. Eğer ilk derece mahkemelerimizde, gerekçeli karar taraflara hemen açıklanmaz ise taraflar da hemen gerekçeli karardan haberdar olamayıp üst kanun yoluna itiraz dayanağı bulamadığında; istinaf mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemeleri hali hazırda süre tutum dilekçesi sunulmayıp istinaf talebini zamanında yapmadıklarını taraflara belirterek gelen başvuruları reddetmektedir. Anlattığımız mevcut durum, ne yazık ki ciddi haksızlıklara yol açabiliyor.

Bu durum Anayasa Mahkemesi ‘ne ‘süre tutum dilekçesinin süresinin aşımı nedeniyle reddedilmesi sonucu mahkemeye erişim hakkının engellendiği’ konusuyla bireysel başvuruda bulunulmuştur: 25.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 14.09.2022 tarihli ve 2019/12803 Başvuru Numaralı kararda; Anayasa Mahkemesi, süreler ile ilgili kanunların yorumlanmasında hukuki güven ile mahkemeye erişim hakkının arasında bir denge gözetilmesi gerektiğini ifade ederek orantılılık ilkesine dikkat çekmiştir. HMK m.297’de sıralanan unsurları taşımadığı takdirde hükmün geçerli bir şekilde tefhim edilmediğinin altını çizerek üst kanun yoluna itiraz başvurusunun süresinin, gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmeden başlamayacağını da eklemiştir. Sonuç olarak, gerekçeli kararın bilinmeden kısa kararın tefhiminin itibaren sürenin başlamasının taraflara büyük bir zorluk olduğuna kanaat getirilmiştir.

Bildirdiğimiz nedenler ve mahkemeye başvuru hakkına ölçüsüz bir şekilde güç duruma getirdiğini de ekleyen Anayasa Mahkemesi, başvuruda bulunanların Anayasamızın 36. Maddesine dayanarak adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bu kapsamda verilen karar, kaç zamandır var olan uygulamayı ne kadar değiştirir, göreceğiz.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

              BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

                                                    Gönderilmek üzere

                         ÇANAKKALE ( ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA : 20../….

SANIK: Ad Soyad / T.C. Kimlik No/ Adres

VEKİLİ: AV. Ad Soyad/ Adres / Tel

KONU: İstinaf yoluna başvuru süre tutum dilekçesi

AÇIKLAMA

Sayın mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan son duruşmasında, müvekkilimiz aleyhine veirlen mahkûmiyet kararı eksik incelendiğin usul ve yasaya aykırı olduğunu kanaatindeyiz. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf nedenler ve gerekçeleriyle beraber tarafınıza sunmak üzere, süre tutum dilekçemizin kabulünü talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenler dahilinde müvekkimiz hakkında verilen karara ilişkin istinaf yoluna başvuracağımızı bildirmek ile beraber istinaf yoluna başvuru süremizi korumak amacıyla işbu süre tutum dilekçemizin kabulünü ve müvekkilimiz hakkında verilen aleyhe karar hükmünün bozulmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Müdafii

Av. … …

(HAZIRLAYAN: Stj. Öğr. Segâh GÜLPEKMEZ)

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button