Single Blog Title

This is a single blog caption

İtirazın Kaldırılması ve İflas Talebi Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE
İSTANBUL

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı- Adres

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı- Adres

KONU                                 :  İtirazın kaldırılması ve iflâs istemi,

AÇIKLAMALAR               :

  • Müvekkilim ile davalı arasında yapılan …………..sözleşmesi uyarınca ………davalı borcunu halen ödememiştir. Yapılan bildirler sonuç vermemiştir.

2- Müvekkilim tarafından borcun tahsili amacı ile borçluya karşı iflâs yolu ile takibe başlamış … İcra ve İflas Müdürlüğünün Esas …/… Sayılı icra takip dosyası ile iflâs yolu ile takipte adi ödeme emri örnek 11 gönderilmiştir.

3- Borçlu kendisine gönderilen ödeme emrini almış 7 günlük yasal süresi içinde itiraz etmiştir. İtirazın hukuka uygunlu söz konusu değldir. Zira takip borçlusunun ekonomik durumunun iyi olmadığı tarafımızca araştırılarak öğrenilmiştir.

DELİLLER: 1- ………. sözleşmesi, 2- … İcra ve İflas Müdürlüğünün Esas …/… sayılı icra takip dosyası, 3- Bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: İİK. md. 156 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle talebimizin kabulüne, itirazın kaldırılmasına ve davalının iflâsına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button