Single Blog Title

This is a single blog caption

Haciz İşleminin Yapılmasına Dair Talimat Verilmesi Talebi Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

ŞİKÂYET EDEN

(ALACAKLI)                      :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres

ŞİKÂYET EDİLEN             :  1- Adı ve Soyadı-Adres

2- … İcra Müdürlüğü/…

KONUSU                            :  Haciz işleminin yapılmasına dair gerekli talimatın verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR               :

1- Müvekkilim, kendisine … TL borçlu olan kişinin vadesi gelmesine rağmen borcunu ödememiştir ve bundan ötürü hakkında icra takibi başlatmış ve … İcra Müdürlüğünün …/… Esas sayılı takip dosyasından ödeme emri gönderilmiştir.

2- Borçlu mallarını beyan etmiş ve müvekellim bu beyana dayanarak borçluya ait mallar üzerine haciz konulması için talepte bulunmuştur. Ancak, icra müdürü borçlunun malları üzerine haciz koymaktan 2 aylık bir süre gibi kaçınmıştır ve bu nedenle görevini gerektiği gibi yerine getirmemiştir. Bu durum nedeniyle, müvekkilim alacağını alamamış ve ekonomik açıdan zor bir duruma düşürülerek mağdur edilmiştir.

3- İcra müdürü, hiçbir sebep bulunmadığı halde mallar üzerinde haciz koymayarak işlemi aksatmıştır. Dolayısıyla iş bu şikâyet davasının açılmasına sebep oluşmuştur.

DELİLLER: 1- İcra takip dosyası, 2- Haciz talebi ve sair yasal deliller,

HUKUKİ SEBEPLER: İİK. md. 16 vd. ve ilgili mevzuat,

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile icra müdürünün yapması gerektiği haciz işlemini yerine getirmesine emir verilmesini, şikâyetçi vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

…/…/…

Şikâyetçi Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

(Hazırlayan: Öğr. Stj. Simay ŞİRİN)

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button