Single Blog Title

This is a single blog caption

Bilirkişi Reddi Talebi Dilekçesi

İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                     : 2023/….

BİLİRKİŞİNİN REDDİNİ

İSTEYEN DAVACI           :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı-Adres

TALEP KONUSU               :  Bilirkişiye itiraz

AÇIKLAMALAR               :

1- Mahkemenizde görülmekte olan davada …/…/… tarihinde verilen ara karar gereğince bilirkişi incelemesine karar ve muhasebeci … bilirkişi olarak tayin edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Mahkeme tarafından verilen bilirkişi ücretini yatırmak için yazı işleri müdürüne müracaat ettiğimde muhasebeci … ‘in karşı taraf vekiline kişisel görüşlerini beyan ettiğini kazanacak tarafın onlar olacağını beyan ettiğini duymuş ve şahit olmuş bulundum.

2- Bu kişinin bu davada bilirkişi olarak tayin edilmesinde bilirkişi olarak tarafsız kalamayacağı şüphesini uyandırmıştır. Oysa,  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı Ve Reddi”ni düzenleyen Üçüncü Bölüm 36. Maddesinde:

Ret sebepleri

MADDE 36- (1) Hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin

bulunması hâlinde, taraflardan biri hâkimi reddedebileceği gibi hâkim de bizzat çekilebilir.

Özellikle aşağıdaki hâllerde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir:

  1. a) Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması.
  2. b) Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü

açıklamış olması.

  1. c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket

etmiş olması.

ç) Davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması.

  1. d) Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması. şeklinde düzenlenmiş olup; aynı Kanun’un 272. Maddesi “Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi” kurumunu düzenlenmiştir. Buna göre;

“Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi

MADDE 272– (1) Hâkimler hakkındaki yasaklılık ve ret sebepleriyle ilgili kurallar, bilirkişiler bakımından da uygulanır. Ancak, bilirkişinin, aynı dava veya işte daha önceden tanık olarak dinlenmiş bulunması, bir ret sebebi teşkil etmez.

(2) Hâkimler hakkındaki yasaklılık sebeplerinden biri, bilirkişinin şahsında gerçekleşmişse, mahkeme, hüküm verilinceye kadar, her zaman bilirkişiyi resen görevden alabileceği gibi, bilirkişi de mahkemeden, görevden alınma talebinde bulunabilir.

(3) Ret sebeplerinden birinin bilirkişinin şahsında gerçekleşmesi hâlinde taraflar, bilirkişinin reddini talep edebileceği gibi, bilirkişi de kendisini reddedebilir. Ret talebi veya bilirkişinin kendisini reddetmesinin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılmış olması şarttır. Ret sebeplerinin ispatı için, yemin teklif edilemez.

(4) Görevden alınma, ret ve bilirkişinin kendisini reddetmesine yönelik talep, bilirkişiyi görevlendiren mahkemece dosya üzerinden incelenir ve karara bağlanır. Kabule ilişkin kararlar kesindir. Redde ilişkin kararlara karşı ise ancak esas hakkındaki kararla birlikte kanun yoluna başvurulabilir.” Şeklinde tanzim edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince hakimler hakkındaki yasaklılık ve red nedenleri bilirkişiler hakkında da uygulanması sebebiyle dosyamıza atanan bu bilirkişinin şahit olduğum konuşmalarından ötürü dosyanın tarafsızca bakılmasından şüphelendim.Bu nedenle yeni bir bilirkişi tayin edilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK. md. 36 ve md. 272 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle, mahkemenizce seçilen bilirkişiye itirazımın kabulü ile yeni bir bilirkişi tayin edilmesine ve yeni bilirkişiden rapor alınmasına karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

…/…/…

Bilirkişinin Reddini İsteyen
Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

(Hazırlayan: Öğr. Stj. Simay ŞİRİN)

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button