Yangın Sigorta ve Tazminatı

Yangın Sigorta Sözleşmesi

Yangın Sigorta ve Tazminatı

Yangın sigortası; yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur. Yangın sigortası zorunlu bir sigorta türü değildir. Fakat kullanılan kredi türlerine göre talep edilebilir. Pratikte, yangın sigorta sözleşmeleri üzerine en sık karşılaşılan davalardan biri, tazminat ödeyen  sigortacıların, sigortalı yapı sahiplerine karşı, yangının çıkış sebebine bağlı olarak açtıkları rücu davalarıdır.

How to keep your home safe from fire - Magma HDI

Sigortalının hasarda yükümlülükleri

Rizikonun meydana geldiği andan itibaren sigortalının hasar tespitinde tazimat ödemesi için belli başlı takip etmesi gereken yükümlülükler aşağıdaki gibidir;

  • Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmalıdır
  • Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermelidir
  • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermelidir.

Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü için gerekli kriterler

TTK’nın 1427.maddesine göre, sigortacının, sözleşme kapsamında ele alınmış olan tazminat ödeme yükümlülüğü, sigortalının prim ödeme borcunun karşılığı olması açısından sigortacının yükümlülüğündedir. Sigortacının bu yükümlülüğünün yerine getirilmesi ancak rizikonun gerçekleşmesiyle söz konusu olur. Buna göre sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğduğu koşullar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

  • Rizikonun sigorta sözleşmesinin süresi içinde meydana gelmesi,
  • Meydana gelen rizikonun sigorta teminatının kapsamına giren bir riziko olması,
  • Riziko ile zarar arasında uygun bir illiyet bağının var olması gerekir.

Sigorta hasarının tespitinde tarafların çatışması

Rizikonun meydana gelmesi sonrasın yapılan hasar tespitine bağlı olarak, ortaya çıkarılan zarar miktarında taraflar anlaşamayabilir. Bu durumda, zarar miktarının belirlenmesi için, hakem-bilirkişilere gidilmesini kararlaştırabilirler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Bu takdirde zarar miktarı belli başlı esaslara uyulmak kaydıyla tespit edilir ve sigortacıdan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktarıyla ilgili hakem bilirkişi kararı tazminatın belirlenmesine esas teşkil eder.

Zarar miktarının tespitinde hakem-bilirkişi raporunun tebliğinde süre

Zarar miktarının tespitinde hakem veya bilirkişiye başvurulduğunda;

  • Hakem veya bilirkişinin atandığı tarihten itibaren,
  • Üçüncü hakem veya bilirkişinin seçilmesinden itibaren azami 3 ay içinde
  • Herhalde rizikonun meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde

zarar miktarının yer aldığı raporun tebliğ edilmemesi durumunda taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat edebilirler.

Zamanaşımı

Yangın sigorta sözleşmelerinin doğurduğu tüm talepler, 2 yıl sonrasında zaman aşımına uğrar.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Yararlanılan kaynaklar;

1Aral Eldeleklioğlu, İ . (2016). Yangın Sigortalarında Yapı Malikine Rücu . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk Araştırmaları Dergisi , 985-1023 .

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button