Single Blog Title

This is a single blog caption

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI

Muris başka bir deyişle miras sahipleri mal varlıklarının her zaman kanunda belirtilen ilkelere göre paylaşımını tercih etmeyebilmektedirler. Bu durumda mirasın paylaşımında pay sahiplerinin ve paylaşım oranlarının belirlenmesinde muris, yasada belirtilen şekil şartlarıyla uyumlu vasiyetnameyi tercih edebilir. Öte yandan murisin belirlediği paylaştırma kuralları genelde diğer mirasçıların haklarını zedeleyebilmektedir. Miras payı zedelenmiş mirasçılar, kanunun tanıdığı paylarını alabilmekte ya da iptal koşulları söz konusu olduğunda menfaatine aykırı vasiyetnamenin iptal talep edilerek kanunda varsayılan miras paylarını elde edebilirler.

Vasiyetname Şekil Şartları

Vasiyetname, resmi şekilde yapılabileceği gibi, el yazısı veya mevzuatta belirtilen istisnai hallerde sözlü yapılabilir. Vasiyetname türlerinden biri olan el yazılı vasiyetnamede, tarih ve murisin ıslak imzası bulunmalıdır. Ayrıca, vasiyetnamenin baştan sona murisin el yazısıyla yazılmış olması bir diğer koşuldur. Resmi vasiyetnamede ise vasiyetçi, vasiyetin istek ve arzularına uygun olarak düzenlendiğini iki tanık huzurunda beyan eder; tanıklar ise vasiyetnamenin önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil gördüklerini beyan ederler.

Vasiyetname İptalinde Gerekli Koşullar

  • Vasiyetnamenin yapıldığı anda, murisin tasarruf yeteneği olmazsa
  • Vasiyetnameyi miras sahibi  değil de vekilinin yapması,
  • Vasiyetnamede, hata olmalı.
  • Vasiyetname, hile tesiriyle yapılmalı.
  • Vasiyetname, korkutma sonucuyla yapılırsa
  • Vasiyetname yapılırken, zor kullanılması
  • Vasiyetname, ahlaka aykırı olursa.
  • Vasiyetname, kanuna aykırı olursa.
  • Vasiyetnamenin, kanunda öngörülen şekil şartlarına uygun olmaması

Kanunda belirtilen iptal dava açma süreleri, vasiyet sahibinin ölümünden evvel başlamamaktadır. Çünkü vasiyetnamenin hüküm ifa edebilmesi için miras sahibinin vefat etmesi gerekmektedir.

İptal Davasında Hak Düşürücü Süreler

Vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı, davacının; ölüme bağlı tasarrufu, iptal sebebini, kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl geçmekle düşmektedir. Vasiyetname usulüne göre açılıp ilgililere tebliğ edilmeden 1 yıllık hak düşürücü süre işlememektedir. Vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı, herhalde, vasiyetname açılma tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı 10 yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl geçerse düşmektedir. Burada bahsedilen kötü niyet, murisin ehliyetsiz varlığını bilmesine karşın sessiz kalan bireyin tutumunu kastetmektedir.

Vasiyetname iptal davası nasıl açılır? Vasiyetname iptal dava kapsamları nelerdir? Vasiyetname iptal davaları ne kadar sürer? Vasiyetname iptal dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli MİRAS avukatından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button