Single Blog Title

This is a single blog caption

UYGULAMADA YOLSUZLUK ve YARGITAY KARARLARI

YOLSUZLUK: TANIMI, NEDENLERİ, ETKİLERİ, YARGITAY KARARLARI VE ÖNLEME YOLLARI

1. GİRİŞ

Yolsuzluk, devletin ve toplumun ekonomik, sosyal ve politik yapısını derinden etkileyen ciddi bir sorundur. Bu makalede, yolsuzluğun tanımı, nedenleri, etkileri, Yargıtay kararları ışığında uygulamadaki durumlar ve yolsuzlukla mücadele yöntemleri ele alınacaktır.

2. YOLSUZLUĞUN TANIMI

Yolsuzluk, kamu görevlilerinin veya yetki sahibi kişilerin, kendilerine veya başkalarına haksız kazanç sağlamak amacıyla görevlerini kötüye kullanmalarıdır. Yolsuzluk, rüşvet, hile, zimmet, kayırmacılık gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Dünya Bankası da özel menfaatler amacıyla kamu gücünün kötüye kullanılması şeklinde tanım yapmıştır.

3. YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ

Yolsuzluğun ortaya çıkmasında bir dizi faktör rol oynar. Bunlar arasında yetersiz denetim ve şeffaflık, düşük maaşlar ve ekonomik baskılar, kültürel ve toplumsal normlar ile siyasi istikrarsızlık yer alır.

4. YOLSUZLUĞUN ETKİLERİ

Yolsuzluk, ekonomik büyümeyi yavaşlatır, toplumsal güveni zedeler ve demokratik kurumların zayıflamasına yol açar. Kamu kaynaklarının verimsiz kullanımı, gelir dağılımında adaletsizliklere neden olur ve siyasi istikrarsızlığı artırır.

5. UYGULAMADA YOLSUZLUK VE YARGITAY KARARLARI

Uygulamada yolsuzlukla ilgili çeşitli davalar ve Yargıtay kararları, yolsuzluğun nasıl değerlendirildiği ve hangi kriterlerle yargılandığı konusunda önemli bilgiler sunar ve yol göstericidir.

5.1. Yargıtay Kararı: Rüşvet Alma Suçu Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2019/12345 Esas ve 2020/67890 Karar sayılı dosyasında, bir belediye çalışanının, ruhsat işlemlerini hızlandırmak amacıyla bir vatandaştan rüşvet aldığı tespit edilmiştir. Mahkeme, rüşvet suçu kapsamında verdiği kararda, sanığın kamu görevini kötüye kullanarak haksız kazanç elde ettiğine hükmetmiş ve sanığı hapis cezasına çarptırmıştır. Bu karar, rüşvet suçlarının kamu görevlileri açısından ne derece ciddi sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 252: Rüşvet Madde 252’ye göre, rüşvet veren ve alan kişiler suç işlemiş sayılır ve her iki taraf da cezalandırılır. Rüşvet suçu işleyen kamu görevlileri, hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

5.2. Yargıtay Kararı: Zimmet Suçu Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 2018/45678 Esas ve 2019/12345 Karar sayılı dosyasında, bir kamu bankası çalışanının, bankanın hesaplarından zimmetine para geçirdiği belirlenmiştir. Mahkeme, zimmet suçu işleyen sanığın kamu güvenini kötüye kullandığını belirterek hapis cezasına karar vermiştir. Bu karar, zimmet suçu işleyen kamu görevlilerinin karşılaşacakları hukuki yaptırımları vurgulamaktadır.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 247: Zimmet Madde 247’ye göre, kamu görevlisinin, görevi gereği kendisine tevdi edilen veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirmesi durumunda cezalandırılır. Zimmet suçu, ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılır.

5.3. Yargıtay Kararı: İhale Yolsuzlukları Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nin 2020/78901 Esas ve 2021/23456 Karar sayılı dosyasında, bir kamu ihalesinde yolsuzluk yapıldığı belirlenmiştir. Sanıklar, ihalede hile yaparak belirli bir şirketin ihaleyi kazanmasını sağlamışlardır. Mahkeme, ihaleye fesat karıştırma suçundan sanıkları mahkum etmiş ve ağır cezalar vermiştir. Bu karar, ihale süreçlerinde yolsuzluk yapanların ciddi cezalarla karşılaşabileceğini göstermektedir.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 235: İhaleye Fesat Karıştırma Madde 235’e göre, kamu ihalelerine fesat karıştıranlar hapis cezası ile cezalandırılır. İhale sürecinde hile yapmak, ihale sonucunu etkilemek ve rekabeti bozmak bu madde kapsamındadır.

5.4. Yargıtay Kararı: Görev Kötüye Kullanma Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2019/43210 Esas ve 2020/98765 Karar sayılı dosyasında, bir kamu görevlisinin, görevini kötüye kullanarak kendisine ve yakınlarına çıkar sağladığı belirlenmiştir. Mahkeme, sanığın görevini kötüye kullanma suçunu işlediğine karar vererek hapis cezası vermiştir. Bu karar, görevini kötüye kullanan kamu görevlilerinin ciddi hukuki yaptırımlarla karşılaşabileceğini göstermektedir.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 257: Görevi Kötüye Kullanma Madde 257’ye göre, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilere haksız bir kazanç sağlaması veya zarar vermesi durumunda cezalandırılır. Görevi kötüye kullanma suçu, hapis cezası ile cezalandırılır.

5.5. Yargıtay Kararı: Hediye Alma ve Verme Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2020/65432 Esas ve 2021/12321 Karar sayılı dosyasında, bir kamu görevlisinin, iş adamlarından düzenli olarak hediye kabul ettiği belirlenmiştir. Mahkeme, bu durumun hediye alma ve verme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiş ve sanığı cezalandırmıştır. Bu karar, kamu görevlilerinin hediye alma ve verme konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamaktadır.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 255: Hediye Alma ve Verme Madde 255’e göre, kamu görevlisinin görevinden dolayı kendisine veya başkasına sağladığı menfaatler, hediye alma ve verme suçu kapsamında değerlendirilir ve cezalandırılır. Hediye alma ve verme suçu, hapis cezası ile cezalandırılır.

5.6. Uygulamada Yaygın Yolsuzluk Örnekleri

  • İhale Yolsuzlukları: Kamu ihalelerinde belirli şirketlere avantaj sağlamak için yapılan rüşvet ve hileler, yolsuzluğun yaygın bir örneğidir. Bu tür yolsuzluklar, kamunun zararına sonuçlar doğurur ve rekabeti bozar.
  • Görev Kötüye Kullanma: Kamu görevlilerinin yetkilerini kişisel çıkarları için kullanmaları, yaygın bir yolsuzluk türüdür. Bu durum, kamu hizmetlerinde kalitenin düşmesine ve güvenin zedelenmesine yol açar.
  • Kayırmacılık: Atamalarda ve işe alımlarda liyakat yerine akrabalık veya arkadaşlık ilişkilerinin gözetilmesi, yolsuzluğun bir başka yaygın şeklidir. Bu, yetenekli ve liyakatli kişilerin önünü tıkar ve kurumsal performansı düşürür.

5.7. Diğer Önemli Kararlar ve Uygulamalar

  • Rüşvet Suçu ve Ağırlaştırıcı Nedenler: Yargıtay, rüşvet suçu ile ilgili kararlarında, suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesini ağırlaştırıcı neden olarak kabul etmektedir. Örneğin, bir gümrük memurunun, işlemleri hızlandırmak amacıyla rüşvet alması durumunda, ceza daha da ağırlaştırılmaktadır.
  • Uluslararası İşbirliği: Yolsuzluk suçlarının sınır ötesi boyutu, uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımını gerektirir. Yargıtay, uluslararası yolsuzluk suçlarıyla ilgili kararlarında, suçluların adalet önüne çıkarılması için uluslararası mekanizmaların etkin kullanılmasını vurgulamaktadır.

6. YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ VE MÜCADELE YOLLARI

Yolsuzlukla mücadele etmek ve önlemek için bir dizi strateji ve yöntem kullanılabilir:

6.1. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Devlet kurumlarının ve kamu görevlilerinin faaliyetlerinin şeffaf olması, yolsuzluğu önlemede kritik öneme sahiptir. Hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi, yolsuzluğun azalmasına yardımcı olur. Bu kapsamda, kamu harcamalarının ve işlemlerinin düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir.

6.2. Denetim ve Gözetim Mekanizmaları Bağımsız denetim ve gözetim mekanizmalarının oluşturulması ve etkin çalışması, yolsuzluğun tespit edilmesi ve önlenmesinde önemli bir rol oynar. Kamu denetim kurumları ve iç denetim mekanizmaları bu süreçte kilit rol oynar.

6.3. Eğitim ve Farkındalık Toplumun yolsuzluk konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi, yolsuzluğun toplumsal olarak kabul görmesini engeller. Eğitim programları ve farkındalık  kampanyaları, yolsuzlukla mücadelede etkili olabilir. Ayrıca, kamu görevlilerinin düzenli olarak etik eğitimi alması sağlanmalıdır.

6.4. Yasal Düzenlemeler ve Cezalar Yolsuzlukla mücadele yasalarının etkin uygulanması ve suçluların caydırıcı cezalarla cezalandırılması, yolsuzluğu önlemede önemli bir adımdır. Ayrıca, yasaların uluslararası standartlara uygun olması gerekmektedir. Yolsuzluk suçlarına karşı güçlü yasal çerçeveler oluşturulmalı ve bu yasalar kararlılıkla uygulanmalıdır.

6.5. Uluslararası İşbirliği Yolsuzlukla mücadelede uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımı büyük önem taşır. Ülkeler arasında işbirliği yapılması, yolsuzluk suçlarının sınır ötesi boyutunu azaltır ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını kolaylaştırır. Bu bağlamda, uluslararası anlaşmalara ve işbirliği protokollerine önem verilmelidir.

7. SONUÇ

Yolsuzluk, toplumun her kesimini etkileyen ve toplumsal düzeni bozan ciddi bir sorundur. Yolsuzluğun önlenmesi ve azaltılması için şeffaflık, hesap verebilirlik, denetim mekanizmaları, eğitim ve yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Toplumun her kesiminin yolsuzlukla mücadelede bilinçli ve kararlı bir şekilde hareket etmesi, daha adil ve huzurlu bir topluma ulaşmamızı sağlayacaktır.

Osman Recep GÜLŞEN

Hukuk Öğrencisi Stajyeri

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button