Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Şartı

Ticari Davalarda Arabuluculuk

Alternative Dispute Resolution - what is the procedure in mediation? | Business Law Donut

Ticari uyuşmazlıklarda, gerek mahkemelerinin iş yükünün hafifletilmesi gerekse tarafların adil sonuca daha hızlı ulaşabilmeleri gerekçesiyle alternatif çözüm yolları sunan arabuluculuk zorunlu kılınmıştır.

Ticari davalarda arabuluculuk şartı 

Ticari davalarda, 01.01.2019 tarihi itibariyle ticari davalarda arabuluculuk dava şartı olarak zorunlu hale getirilmiştir.

Buna göre, Ticaret Kanunu madde 5/A’da;

  • TTK’nın 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı iken;
  • Arabulucunun, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 6 hafta içinde sonuçlandırılması gerektiği ve bu sürenin zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 2 hafta uzatılabileceği bildirilmiştir.

Ticari uyuşmazlıklarda arabulucunun seçilmesi

Taraflar veya vekillerin anlaştığı koşullarda arabuluculuk siciline kayıtlı bir arabulucuya başvurulmaktadır. Tarafların kendilerinden veya vekillerinden biri, uyuşmazlığa ilişkili yetkili mahkemenin bulunduğu arabuluculuk bürosuna başvuruyu yapmaktadır.

Arabuluculuk sürecine katılımın önemi

HUAK madde 18/A‘ya göre, toplantıya mazeretsiz katılmayan taraf uyuşmazlığın davaya dönüşmesi halinde, dava neticesinde hükmolunacak yargılama giderinin tamamından sorumlu olmaktadır. Her iki tarafta katılmaz ise, bu duruda davaya dönüşen süreçte yargılama giderleri taraflara bırakılmaktadır.

Arabuluculuğun sona erme halleri

Ticari uyuşmazlıklarda devreye giren arabuluculuk sürecini sona erdiren haller ise HUAK madde 17/1’de aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

  • Tarafların anlaşmaya varması,
  • Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi,
  • Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi,
  • Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi,
  • Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesidir.

Arabuluculuk sonrası dava açma süresi

Ticari davalar öncesi zorunlu arabuluculuk sonrasında uzlaşmaya varılamaması halinde Kanunda belli bir süre sonrasında dava açma süresi öngörülmüştür. Buna göre, arabuluculuk sonrasında son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açılması gerekmektedir.

Arabuluculuk sürecinin hak düşürücü sürelere etkisi

HUAK madde 16/2’ye göre, arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button