Tapusuz Taşınmazın Mülkiyeti, Alım ve Satımı

Tapusuz Taşınmazın Devri

How To Transfer A Property Without Paying Tax - Calypso Accounting | Xero Accounting Specialists

Tapusu olmayan taşınmazların alım veya satım işlemine konu olması halinde bu işlemlerin tapu olmadan gerçekleştirilmesinin herhangi hukuki ve resmi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Ancak tapusuz taşınmazların satışı resmi şekle bağlı olmadığından adi yazılı senetle de satışları mümkündür. Nitekim tapusu olmayan bazı taşınmazların tapusuz satış vaadi sözleşmesi ile satılabildiği görülmektedir. Böylece sözleşmenin; tapusuz taşınmazın yerinin ve varlığına ilişkin yapılan gerekli incelemelerde destekleyici rol oynadığı söylenebilir. Öte yandan hukuki ve resmi bir dayanağı olmayan tapusuz satış vaadi sözleşmesinin resmiyette bir taşınmazın satışında tapu yerini tutmadığı gibi ve tapusuz taşınmazın tapusu olmadan satışının yapılamayacağını da göstermektedir.

Kadastro Kanunu ve Medeni Kanunda tapusuz taşınmazın devri

Tapuda kaydı olmayan taşınmazı yasal koşullar altında 20 yıl süreyle malik sıfatıyla elinde bulunduran ve zilyedi olan kişi; taşınmazı kendi mülkü olarak tapuya adına tescilini talep edebilir. Bu durum 3402 sayılı Kadastro Kanunu 14.maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir;

Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az 20 yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.

4721 sayılı Medeni Kanunun 713.maddesinde ise tapuda kayıtlı olmayan taşınmazın mülkiyetine ilişkin ibare şu şekildedir;

Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Tapusuz taşınmazın mülkiyeti

Kısacası, tapusuz taşınmaz üstünde mülkiyeti olmayan kişinin söz konusu taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı olmamakla birlikte bu hakkı kazanma imkanı bulunmaktadır. Bu noktada kazandırıcı zamanaşımı süreleri devreye girmektedir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button