Single Blog Title

This is a single blog caption

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI

Şufa (Önalım) Hakkı, paylı mülkiyette herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı öncelikli satın alma hakkını ifade etmektedir.

Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir.

Şufa hakkı konusu

Şufa hakkıyla satıcıyla alıcının mülkiyet hakkı kısıtlansa da buradaki husus yarışan bir menfaat çerçevesinde diğer paydaşların menfaatlerine öncelik tanınmasıdır. Şufa Hakkı aşağıdaki hallerde kullanılabilir hale gelmektedir;

 • Paylı mülkiyette
 • Paydaşlar tarafından
 • Fiilen taksim edilmemiş taşınmazda
 • Paydaşın payını satın alan alıcıya karşı

Şufa davası gerekli koşullar

Şufa davası açılabilmesi için gerekli koşullar  aşağıdaki gibidir:

 • Sözleşmeden ya da kanundan doğan bir şufa hakkına sahip olmak.
 • Bu şufa hakkından vazgeçmiş olmamak.
 • Hak konusu taşınmazın satılmış olması.
 • Önalım hakkı süresini geçirmemek.

Şufa hakkı kullanım süreleri

Şufa Hakkı’nı kullanmak isteyen paydaşlar bu hakkın kullanım sürelerini hak ziyaına uğramamaları adına takip etmeleri gerekir. Şufa Hakkı’nı kullanma süreleri diğer bir ifadeyle şufa davasını açma süreleri ise aşağıdaki gibidir;

 • Şufa hakkı (önalım hakkı)sahibi paydaşlara gayrimenkulün alıcısı tarafından satış noter aracılığıyla bildirilmişse, satışın bildirilmesinden itibaren üç ay içinde şufa davası açılmalıdır
 • Şufa hakkı sahibi paydaşlara satış noter vasıtasıyla bildirilmemişse her durumda satış tarihi itibariyle iki yıl içinde şufa davası açılmalıdır.

Şufa hakkından feragat

Pay sahipleri tapu siciline şerh ettirmek kaydıyla ön alım hakkını kullanmaktan feragat edebilirler. Belirli bir kişiye yapılacak satışta ise yalnızca yazılı olarak bu feragatin alınması yeterli olacaktır. Ancak ispat kolaylığı açısından bu feragatin noterlik kanalıyla alınmasında fayda vardır.

Şufa hakkını engelleyici koşullar

Aşağıda sıralanan koşullar şufa hakkı kullanımını engellemektedir;

 • Payın bağışlama (hibe) veya trampa (takas) benzeri satış harici temliklerle devredilerek elde edilmesi
 • Payın cebri icra aracılığıyla satılması
 • Bütün hak sahiplerinin eş zamanlı 3. kişiye paylarını satmaları
 • Hak sahiplerinden birinin payını satmak için 3.bir kişiyle taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalamasıdır

 

Şufa(önalım) hakkı davası nedir? Şufa hakkı dava kapsamları nedir? Şufa hakkını engelleyici koşullar nedir? Şufa(önalım) hakkı davaları ne kadar sürer? ve dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli Emlak avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz

 

Bu konuda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli GAYRİMENKUL avukatından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button