Single Blog Title

This is a single blog caption

Koruma Tedbirleri ve Uzaklaştırma Kararı

Şiddet gören yahut şiddet görme tehlikesi bulunan herkesi koruma amacı taşıyan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun bu kişilerin başvurabilecekleri tedbir kararları alınması yollarını düzenlemektedir. Şiddet, kanunda da belirtildiği gibi fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik açıdan bir kişiye zarar verilmesi sonuçlarını doğuran tutum ve davranışlardır. Buradan da anlaşıldığı gibi herkesin şiddet mağduru olabileceği gibi şiddet uygulayıcısı da olabilir. Kanunun amacı yalnızca evlilik içi şiddet mağdurlarını değil şiddete maruz kalan çocukların, aile bireylerinin, ısrarlı takip mağdurlarının da korunmasıdır.

Kanun koruyucu ve önleyici olmak üzere iki tür tedbir düzenlemiştir. Burada önemli olan önleyici tedbir kararlarının (Örnek: uzaklaştırma kararı) yalnızca hâkim tarafından verilmesidir. Koruyucu tedbir kararları ise mülki amir hatta gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirlerince de alınabilecektir. Koruyucu tedbirler daha çok şiddet mağdurunun yeni bir düzen kurması, tekrardan hayata bağlanması, kimi hallerde ekonomik hayatta yer alması açısından önem arz etmektedir. Önleyici tedbir kararları ise temelde daha fazla zarara yol açılmasını engelleme amacı taşır.

Tedbir kararlarının verilmesi, tebliği ve gizlilikleri hakkında düzenlenmiş kanunun 8. maddesini açıklamak gerekirse; öncelikle dikkat edilmesi gereken hususun kararın verilmesi için şiddetin uygulanmış olduğunu ispata yarayan herhangi bir delil veya belge aranmamasıdır. Dolayısıyla şiddete maruz kalan kişinin yetkili merciiye başvurması yeterli olacaktır. Tedbir kararları ilk verilirken en çok 6 ay için verilse de sonrasında somut olayın özelliğine göre bu sürenin uzatılıp, değiştirilmesi söz konusu olabilecektir. Gerekli hallerde -ki çoğu somut olayda ihtiyaç duyulur- korunan kişinin, aile bireylerinin kimliği, adresi gibi bilgiler gizli olarak kayıt altına alınır.

 • Mülki Amirin Verebileceği Koruma Tedbirleri:
  • Korunan kişiye ve gerekiyorsa çocuklarına barınma yeri sağlanması
  • Geçici maddi yardım yapılması
  • İhtiyaç duyulması halinde psikolojik/meslekî/hukukî/sosyal açıdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Eğer hayati tehlike varsa geçici koruma altına alma
  • Çocukları varsa korunan kişinin çalışma hayatından mahrum kalmasını önlemek amacıyla çocuklarına kreş imkânın sağlanması
 • Hâkimin Verebileceği Koruma Tedbirleri:
  • Korunan kişinin işyerinin değiştirilmesi
  • Evli ise müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri tahsis etmek
  • Yasal düzenlemelere uymak suretiyle ve kişinin talebi de varsa aile konutu şerhi konulması
  • Rızaya dayalı olmak ve yasal düzenlemelere uymak kaydıyla hayati tehlikenin başkaca yollarla giderilmesi mümkün olmayacaksa korunan kişinin kimlik ve ilgili bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi
 • Hâkimin Şiddet Uygulayıcılarına İlişkin Verebileceği Önleyici Karaları:
  • Mağdura yönelen şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü nitelikte söz ve davranışlarda bulunmama
  • Müşterek konuttan ya da halihazırda bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması me ve müşterek konutun mağdura tahsis edilmesi
  • Korunan kişinin işyerine, okuluna, konutuna yaklaşmaması
  • Çocukla ilgili verilmiş olan kişisel ilişki kurma kararının; görüşmenin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlandırılması şeklinde değiştirilmesi ya da kararın tamamıyla kaldırılması
  • Korunan kişinin; şiddete uğramamış olsa da yakınlarına, tanıklarına, çocuklarına (kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararlar hariç olmak üzere) yaklaşılmaması
  • Korunan kişinin şahsi ve ev eşyalarına zarar vermemesi
  • Korunan kişinin iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesi
  • Bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilmiş olsa dahi silahların kolluğa teslim edilmesi
  • Silah taşıması zorunlu kamu görevlisinin bu görevi nedeniyle bulundurduğu silahı kurumuna teslim etmesi
  • Alkol ya da uyuşturucu almaması; alması halinde korunan kişiye ve yakınlarına yaklaşmaması. Bağımlılık söz konusu ise kişinin tedavisinin sağlanması
  • Sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurma ve tedavisinin sağlanması

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button