Kooperatif Üyeliğinden Çıkma ve Çıkarılma Davası

Kooperatif Ortaklığından Ayrılma

Kooperatif üyeliği, ortaklığının tespiti, ortaklıktan ayrılma, ihraç edilme, kooperatif kararlarının iptali, kooperatif üyeliğine kayyım atanması, kooperatifin feshi benzeri davalar 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Kooperatif ortaklık sıfatının kazanılması

1163 sayılı Kooperatif Kanununun 8.maddesine göre kooperatif ortaklık sıfatının kazanılması için gerekli kriterler şu şekildedir;

 • Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmaları gerekir.
 • Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kooperatif ana sözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar.
 • Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yükümlülüklerin yazılı olarak kabul edilmesi halinde değer taşımaktadır.

Kooperatif ortalığına katılma şekilleri

Ortaklığa katılma şekillerinden 1163 sayılı kanunun 1.,8.,14.,15. maddelerinde bahsedilmiştir. Buna göre;

 • Kooperatif kurarak ortak olma
 • Önceden kurulan kooperatife ortak olma
 • Devredilen bir ortaklığı alarak ortak olma
 • Miras veya taşınmaz mal-işletmenin karşılığında ortak olma

The case for cooperative IT: How it works and who it's for | CIO

Kooperatif ortaklığında ayrılma-çıkarılma

Kooperatif Kanununa göre kişilerin kooperatif ortaklığını sona erdiren koşullar 3 temada sıralanabilir;

 1. Ortak kendi talebiyle ortaklıktan ayrılabilir.
 2. Ortak payını başka birine devredebilir
 3. Ortağın hal ve tutumlarının esas sözleşmede belirtilen ve ortaklıktan çıkarılmayı gerektirecek herhangi bir durumu meydana getirmesi halinde de ortaklıktan ihracına karar verilmektedir.

Kooperatif ortaklığından çıkarılma kararının iptali davası

Kooperatif üyeliğinden çıkarılan kişinin bu karara itiraz hakkı bulunmaktadır. Buna göre açılacak olan “kooperatif üyeliğinden çıkarılma kararının iptali davasının” aşağıdaki kriterleri gözetmesi gereklidir;

 • Dava, ihracın öğrenilmesinden itibaren 3 aylık sürede açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir, resen gözetilmelidir.
 • Davalı olarak kooperatif tüzel kişiliği gösterilir. Ortağın ihraç sebebinin, kanun ve ana sözleşmede bulunan nedenlerden olması gerektiği gözetilmelidir.
 • Bir ortak hakkında, parasal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle çıkarma kararı dava konusu edildiğinde; Gerçek borç durumunu yansıtan iki ihtar tebliğ edilip edilmediği, kanun ve ana sözleşmede yazılı sürelerde borcun ödenip ödenmediği araştırılmalıdır.

Kooperatif ortaklığından çıkarılma kararına itirazda hakdüşürücü süre

Kooperatif Kanununun 16.maddesi kapsamında ortaklıktan çıkarma kararına; ortağa tebliğ edilmesinden itibaren 3 ay içerisinde iptali için dava açılması gerekmektedir. Aksi halde ortaklıktan çıkarma kararı kesinleşecektir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button