Single Blog Title

This is a single blog caption

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ

İşverenin yetki alanı küçük ölçekli olabileceği gibi geniş  bir sahada kapsamında olabilir. Bu noktada işverenin yükümlülüğü kazanç sağlayacak iş sahasında, çalışanlarını huzur ve sükunet içinde yönetebilmektir. Nitekim gerek iş sahasının kapsamı gerekse çalışan sayısı idareyi güçlendirir.  4857 sayılı İş Kanunu, işverene çalışanın aşağıda belirtilen maddeler kapsamında eylemleri ya da halleriyle karşılaştığında iş sözleşmesini derhal fesih hakkı tanımaktadır.

İşverenin İş Sözleşmesini  Haklı Sebeple Feshetme Şartları

İşveren çalışanın iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin şu hallerde feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

  • İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi
  • İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
  • İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
  • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
  • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
  • İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
  • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
  • İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
  • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler: İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın kanunda belirtilen bildirim süresini aşması

İşverenin iş sözleşmesini haklı sebeple fesih şartları nelerdir? benzeri konularda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz iş hukuku alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button