Single Blog Title

This is a single blog caption

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi “Çevreye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olup, bu madde kapsamında imar kirliliği suçu da yer almaktadır. Bu suçun korunan hukuki değeri ise çevredir.

İmar kirliliğine neden olma suçu, belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde hukuka aykırı bir yapı inşa edilmesi veya hukuka aykırı inşa edilen yapının kullanılması için gerekli altyapı hizmetlerinin sağlanmasıyla gerçekleşir. Bu suç, çevrenin korunması ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla düzenlenen imar ve yapılaşma mevzuatına uymayan faaliyetleri cezalandırmayı hedefler. İmar kirliliğine neden olma suçu, çevrenin korunmasına ve sağlıklı bir yaşam alanının oluşturulmasına yönelik düzenlemeleri ihlal eden bir davranıştır ve cezai yaptırımlar ile karşılaşabilir. Ancak, imar kirliliği suçu topluma karşı işlenen bir suç olarak kabul edildiği için gerçek veya tüzel kişiler mağdur olarak davaya müdahil olamazlar. Bu suçtan zarar gören kişilerin hukuki haklarını korumak için çevre mevzuatı kapsamında açılabilecek idari işlemler veya davalar bulunmaktadır. Bu tür davalarda çevre zararının giderilmesi, çevrenin eski haline getirilmesi veya çevre kirliliğinin önlenmesi gibi hukuki taleplerde bulunulabilir.

İmar kirliliğine neden olma suçu, belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde şu fiillerle işlenebilir:

  • İmar planlarına aykırı olarak yapı inşa etmek veya yapıların niteliklerini değiştirmek
  • İmar planlarına uygun olmayan yerlere yapı inşa etmek veya bina yüksekliği, kat adedi, cepheler, açıklıklar, yeşil alanlar ve diğer yapısal özelliklerde imar planına aykırı davranmak
  • İmar planlarına uygun olmayan şekilde arazi kullanımı yapmak veya arazileri imar planına uygun olmayan amaçlarla kullanmak
  • İmar mevzuatı uyarınca alınması gereken izinleri almamak veya izinlerde yer alan şartlara uymamak
  • Çevreyi kirleten veya doğal yapıyı bozan faaliyetlerde bulunmak (örneğin, zehirli atıkların depolanması, doğal alanların yok edilmesi vb.)
  • Kamu yararına ayrılmış yerleri özel amaçlar için kullanmak veya bu yerlerin yapılaşmaya açılmasına sebebiyet vermek

Bu fiiller imar kirliliği suçunu oluşturabilir ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.

İmar kirliliğine neden olma suçu, takibi şikayete bağlı olmayan suçlar arasındadır. Bu nedenle, suçun işlenmesine ilişkin bilgi veya şikayet olmaksızın savcılık tarafından resen soruşturma yapılabilir ve kamu davası açılabilir. Savcılık, imar kirliliği suçu işlendiği şüphesiyle ilgili olarak kolluk kuvvetlerinden veya başka bir kaynaktan bilgi alarak veya kendi inisiyatifiyle soruşturma yapabilir. İşlenen suçun delilleri ortaya çıkarıldığında savcılık tarafından kamu davası açılır ve suçlu bulunanlar cezalandırılır.

Ancak, imar kirliliği suçu mağduru olan kişiler, sorumluların cezalandırılması yanında, çevre zararının giderilmesi, çevrenin eski haline getirilmesi veya çevre kirliliğinin önlenmesi için de hukuki taleplerde bulunabilirler. Bu talepler için idari yargı yoluna başvurmak mümkündür.

Suçun dava zamanaşımı süresi, suçun niteliğine ve ceza yasalarındaki düzenlemelere göre değişebilir. İmar kirliliği suçu için TCK’nın 184. maddesinde belirtilen dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu süre, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar ve en geç 8 yıl içinde soruşturma başlatılması gerekir. Dava zamanaşımı süresi, suçun işlenmesinin üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra suçun soruşturulması veya cezalandırılması için yasal bir hakkın ortadan kalkması anlamına gelir. Ancak, imar kirliliği suçu gibi bazı suçlar için çevreye verilen zararın etkisi uzun süre devam edebilir. Bu nedenle, çevre kirliliğine neden olan faaliyetlerin tespiti ve çevrenin eski haline getirilmesi için sorumluların cezalandırılması önemlidir.

İmar kirliliği suçu için TCK’nın 184/6 maddesinde özel bir etkin pişmanlık hükmü düzenlenmiştir. Buna göre, kişi, ruhsatsız veya ruhsata aykırı bir şekilde inşa edilmiş binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, suç işleme aşamasında veya soruşturma veya kovuşturma aşamasında olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilir.

Etkin pişmanlık hükümleri, suç işleyen kişinin pişmanlığını göstererek suçun işlenmesini engellemesi veya suçun ortaya çıkmasına yardımcı olması halinde cezasının indirilmesi veya hafifletilmesi gibi imkanlar sunar. İmar kirliliği suçu için düzenlenen etkin pişmanlık hükmü ise, suçun işlenmesini engelleme fırsatı sunmak yerine, mevcut durumu düzeltme imkanı sunarak suçun önlenmesi ve çevrenin korunması amacını taşır.

Bu hükme göre, ruhsatsız veya ruhsata aykırı bir şekilde inşa edilmiş binayı imar planına ve ruhsata uygun hale getiren kişi hakkında kamu davası açılmaz ve açılmış olan kamu davası düşer. Ayrıca, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. Ancak, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için düzeltilen yapıların imar planına ve ruhsata uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

İmar kirliliği suçu için özel bir etkin pişmanlık hükmü düzenlenmiş olduğundan, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkün değildir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığın suçunun hukuki sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla uygulanan bir tedbirdir. Ancak, imar kirliliği suçu için özel bir etkin pişmanlık hükmü düzenlendiğinden, bu suçtan sanık olan kişinin suç işleme aşamasında veya soruşturma veya kovuşturma aşamasında olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması mümkündür.

Bu nedenle, imar kirliliği suçu nedeniyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkün değildir ve bu suç için öngörülen ceza hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button