İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Why Do Journalists Avoid The Word "Liar"? - Dictionary.com

İhale kavramı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemler olarak ifade edilmiştir. İhaleye fesat karıştırma suçu ise, kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerinde hileli davranışlarda bulunma, gizli anlaşmalar yapma, hukuka aykırı tutumlarda bulunma durumunda ortaya çıkmaktadır. Öte yandan ihale ardından sözleşme sürecinde gerçekleştirilen aykırı eylemlerde ise, edimin ifasına fesat karıştırma suçu söz konusu olmaktadır. İhaleye fesat karıştırma suçu Türk Ceza Kanunun 235.maddesi kapsamında ele alınırken; edimin ifasına fesat karıştırma suçu ise 236.maddesinde düzenlenmiştir.

İhaleye fesat karıştırma halleri

Türk Ceza Kanunun 235.maddesinin 2.fıkrasında ihaleye fesat karıştırma halleri şu şekilde sıralanmıştır;

Hileli davranışlarla;

  • İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
  • İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,
  • Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
  • Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.

Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmalarıdır.

İhaleye fesat karıştırma suçunun cezası

İhaleye fesat karıştırma suçunun cezası TCK’nın 235.maddesi kapsamında ele alınmıştır. Buna göre, kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İhaleye fesat karıştırma suçunda zamanaşımı süresi

İhaleye fesat karıştırma suçunun davasında hak düşürücü süre, 15 yıldır.

İhaleye fesat karıştırma suçunda yetkili mahkeme

Bu suç tipini yargılamada yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button