Single Blog Title

This is a single blog caption

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI – TEHİRİ İCRA

İlamlı icra takiplerinde icra emrini alan borçlunun, ilamsız icra takiplerinde olduğu gibi borca itiraz ederek karşı koyması mümkün olmaz. Çünkü takibin konusu alacağı ispat bakımından oldukça güçlü olan ilam ya da ilam niteliğinde bir belgeye dayandığından, kural olarak ilamlı icra takibine engel olunamaz. (İlamlı icra takibine dayanak olan belge mahkeme kararıdır, mahkeme kararı olmadan ilamlı icra takibi başlatılamaz.) Ancak kanun borçluya icranın geri bırakılması diğer adıyla tehiri icra prosedürünü izleyerek takibin ilerlemesine engel olma imkanı tanımıştır. İcranın geri bırakılması sadece ilamlı icra takipleri için söz konusudur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK MAHKEMESİNE      

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN DAVACI (BORÇLU):  

ADRES                                           :

VEKİLİ                                          :

ADRES                                           :

DAVALI(ALACAKLI)                 :

ADRES                                            :

TALEP KONUSU                         : İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi ….. tarih  ve …… Esas sayılı dosyası kapsamında aleyhimize verilen kararın kaldırılarak yapılacak yeniden yargılama sonucunda talebimiz doğrultusunda karar verilmesi, aynı zamanda dava konusu icra takibine konu edildiğinden istinaf incelemesi sonuçlanıncaya kadar icranın tehirine karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                          :

 • Müvekkilim adına açılan dava kapsamında tarafımızca sunulan deliller dikkate alınmamış, söz konusu deliller bakımından adil ve tarafsız bir değerlendirme yapılmamıştır. Delillerin eksik değerlendirilmesi sonucu ilk derece mahkemesince müvekkil aleyhine karar verilerek, tazminata hükmedilmiştir.
 • İstanbul ( ) Asliye Hukuk Mahkemesi ….. Esas sayılı dava dosyası kapsamında yer alan bilirkişi raporundaki kusur oranları dikkate alınmayarak, meydana gelen kazanın tüm olumsuz sonuçları tek taraflı olarak müvekkilime yükletilmiş, karşı tarafa tazminat ödenmesine hükmedilmiştir.
 • Bu durumda İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen nihai karara karşı istinaf kanun yoluna başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Gerekli istinaf harç ve masrafları tarafımızca yatırılmış olup, bu süreçte müvekkilimin mağduriyetinin engellenmesi bakımından lehimize tehiri icra kararı verilmesini talep etme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İİK, HMK, ve ilgili yasal sair mevzuat.

 SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,

 • Tehiri icra talebimizin kabul edilerek İstinaf incelemesi sonuçlanıncaya kadar ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan kararın icrasının geriye bırakılmasına,
 • İlk derece mahkemesinin kararının İstinafta incelenerek bozulması yününde karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                                                        DAVALI VEKİLİ

                                                                                                                           ADI SOYADI

                                      İSTANBUL ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İstanbul ( ) Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: …… Esas

İstanbul Anadolu ( ) İcra Dairesi Dosya No: ………Esas

Tehir-i İcra Taleplidir.

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

TALEBİNDE BULUNAN DAVACI:

VEKİLİ                :

DAVALI                :

VEKİLİ                 :

TALEP  KONUSU: İstanbul ( ) İcra Dairesi ……. Esas numaralı dosyası kapsamında

                                      yapılan icra takibinin geri bırakılmasına karar verilmesi talebimiz

                                      hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

 • Alacaklı tarafından davacı müvekkil aleyhine İstanbul ( ) İcra Dairesi’nin …….Esas sayılı dosyası üzerinden ilamlı takip başlatılmış ve icra emri tarafımıza ../../…. tarihinde tebliğ edilmiştir.
 • İstanbul ( ) İcra Dairesi  … Esas sayılı dosyasına dayanak olan İstanbul ( ) Asliye Hukuk Mahkemesinin … tarih  ve …….. sayılı ilamı tarafımızca …/…/…… tarihinde tehiri icra talepli olarak istinaf edilmiştir.
 • Tehiri icra talebimiz istinaf dilekçesinde derkenar edilmiş olup, ilgili belge eki dosyada mevcuttur.
 • Yaptığımız istinaf başvurumuz ve dosyaya nakit teminat yatırılması neticesinde; icra müdürlüğünce icranın geri bırakılması kararı getirilmek üzere 90 günlük mehil vesikası düzenlenmiştir.
 • Müvekkilin hak kaybına uğramaması adına ilgili uyuşmazlık hakkında karar kesinleşene kadar icra takibinin geri bırakılmasını talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER: İİK (33-39 ve diğer tüm maddeler), HMK, ilgili yasal sair mevzuat

DELİLLER                  :

 • İstanbul ( ) İcra Dairesinin E. Sayılı dosyası ,
 • Bilirkişi raporu
 • İstanbul ( ) Asliye Hukuk Mahkemesi … Sayılı dosyasında verilen derkenar,
 • Mehil Vesikası ve her türlü yasal delil.

EKLER:

 • Mehil Vesikası
 • Derkenar Belgesi
 • Bilirkişi Raporu

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda açıklanan ve sayın mahkemenizce re’sen takdir edilecek sebeplerle

1-Davacı müvekkil aleyhine başlatılmış olan icra takibinin geri bırakılmasına,

2-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

ADI SOYADI

 

(HAZIRLAYAN: Stj. Öğr. Selin MUTLUTÜRK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button