Single Blog Title

This is a single blog caption

İcra İflas Kanunu m.97 Kapsamında İstihkak Prosedürü

İcra memurunun haciz işlemleri sırasında haczettiği mallar üzerinde üçüncü kişinin hak iddiası ileri sürmesi halinde istihkak prosedürü söz konusu olur. Hacizde öncelikle borçluya ait olan taşınır mallar sonrasında taşınmazlar haczedilir. Üçüncü kişilere ait olduğu ileri sürülen çekişmeli malların haczi ise en sona bırakılır.

İstihkakın temel amacı; hacze konu malvarlığı değerinde alacaklının icra müdahalesini engelleyen ve haczin kaldırılmasına/sınırlandırılmasına yol açabilecek üçüncü kişi tarafından ileri sürülen hak iddialarının açıklığa kavuşturulmasıdır.[1] İstihkak prosedüründe malın borçlunun elinde bulunması ya da alacaklının elinde bulunmasına göre izlenen yol farklılık gösterir. Yazının devamında İİK m.96-97 kapsamı yani malın borçlunun elinde olması hali incelenecektir.

1.AŞAMA 2.AŞAMA
İcra Dairesi – İcra Mahkemesi

Hazırlık Prosedürü

İcra Mahkemesi

İstihkak Davası

Şema 1[2]

  • İstihkak Davasının Konusu Ne Olabilir?

Mülkiyet hakkı, rehin hakkı, irtifak hakkı, intifa hakkı, şerh edilmiş kişisel hak iddiaları üçüncü kişi tarafından ya da borçlu tarafından bunların üçüncü kişiye ait olduğu iddiasıyla ileri sürülebilir. Takip borçlusunun borçlusu olan üçüncü kişi söz konusu alacağı kabul etmekle birlikte başka bir üçüncü kişi tarafından bu alacağın kendisine ait olduğunun ileri sürülmesi halinde de istihkak davası açılacaktır.[3]

Hazırlık Prosedürü  : Haczin öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde borçlu ya da haczedilen malda hak iddiasını öne süren üçüncü kişi tarafından istihkak iddiasında bulunulabilir. Haciz işlemleri sırasında ileri sürülen bu iddia tutanağa geçirilir. Haczi öğrenen iddia sahibi 7 gün içerisinde istihkak davasını açmalıdır; alacaklı ve borçlunun bu halde 3 gün içinde itiraz etme imkânı vardır. İtiraz edilmediği takdirde de iddia kabul edilmiş sayılır.

 

İstihkak Davası         : İKK m.97’ye göre itiraz halinde dosya icra mahkemesine gönderilir; takibin talikine ya da devamına karar verilir. Üçüncü fıkraya göre takip için erteleme kararı verilmesi üzerine alacaklının olası zararına karşı davacı olan üçüncü kişiden teminat alınır. Üçüncü kişi kararın kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde davayı açmalıdır.

  • İstihkak Davası Açılmazsa Ne Olur?

Alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılacağından (İİK m.97/5) alacaklının ilerleyen aşamada satış talep etmesi söz konusu olabilir; ancak borçluya karşı istihkak iddiasından vazgeçtiği söylenemez; ona karşı sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvurması mümkündür.[4]

  • İstihkak Davası Açılırsa Ne Olur?

İİK m.97/8’e göre istihkak talebinde bulunma imkânını elde edemeyen üçüncü kişi haczedilen mal veya satılmış ancak bedeli alacaklıya verilmemiş ise bedeli hakkında haczin öğrenilmesinden itibaren icra mahkemesinde istihkak davası açabilecektir.

İstihkak davası, icra mahkemesinde basit yarılama usulünde genel hükümler çerçevesinde görülür.

 

[1] Mehmet Kâmil Yıldırım/Nevhis Deren Yıldırım, İcra ve İflas Hukuku, 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2021, s. 224.

[2] A.g.e., s. 226’dan yararlanılmıştır.

[3] A.g.e., s.226.

[4] Hakan Pekcanıtez/Muhammet Özekes, İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, 20. Bası, İstanbul: Onikilevha Yayıncılık, 2021, s.82.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button