Haksız Rekabet Nedeniyle Açılabilecek Davalar

Haksız Rekabet Davaları

Haksız rekabet, Ticaret Kanunu 54/2 maddesine göre, rakipler arasında veya tedarikçilerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ve ticari faaliyetlerdir.

Ticaret Kanunu’nun 56.maddesine göre, haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olanlar;

  1. Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,
  2. Haksız rekabetin menini,
  3. Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,
  4. Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini,
  5. Türk borçlar kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini, talep edebilir.

Ticaret Kanunu 56/2 maddesine göre, iktisadi çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler de bu davaları açabilirler, ancak araçların ve malların imhasını talep edemezler.

Yine Ticaret Kanunu 56/3 maddesine göre; ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları açabilirler.

Rebalancing justice scales: New attention to old law helps consumers fight unfair debt-collection practices | MinnPost

Haksız rekabet davası açabilecekler

Buna göre haksız rekabete dayalı davaları açabilecek olanlar;

  1. Zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse,
  2. Müşteriler,
  3. Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer mesleki ve ekonomik birlikler,
  4. Tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlardan oluşmaktadır.

Zamanaşımı

Ticaret Kanununun 56. maddesinde yazılı davalar, aynı kanunun 60/2 maddesine göre; davaya hakkı olan tarafların bu hakların ortaya çıktığını öğrendiği günden itibaren 1 yıl ve her hâlde bunların meydana gelmesinden itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadırlar.

Yine Ticaret Kanununun 62.maddesine göre, haksız rekabet fiillerinin kasten işlenmesi hâlinde, bu fiillerden birini işleyenler 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button