Single Blog Title

This is a single blog caption

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ve İNSAN TİCARETİ SUÇLARI

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARI: YÖNTEMLER, ETKİLER VE HUKUKİ ÇERÇEVE

GİRİŞ

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, günümüzde küresel boyutta ciddi insan hakları ihlalleri olarak karşımıza çıkan iki önemli suç türüdür. Her iki suç da, bireylerin yaşamlarını tehlikeye atmakta ve insan onuruna aykırı koşullar yaratmaktadır. Bu makalede, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin tanımları, yaygın yöntemleri, etkileri ve hukuki düzenlemeler ele alınacaktır.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

TANIM VE YÖNTEMLER

Göçmen kaçakçılığı, bireylerin yasadışı yollardan bir ülkeden başka bir ülkeye geçirilmesi işlemidir. Bu suç, genellikle ekonomik veya siyasi nedenlerle daha iyi yaşam koşulları arayan bireyleri hedef alır. Göçmen kaçakçılığı, organize suç örgütleri tarafından yürütülmekte ve bu örgütler, kaçak göçmenlerden yüksek ücretler talep etmektedir.

 • Sahte Belgeler: Kaçakçılar, sahte pasaport ve vize gibi belgeler kullanarak göçmenleri hedef ülkelere taşır.
 • Gizli Taşıma: Göçmenler, kamyon, konteyner veya tekneler gibi gizli yöntemlerle taşınır. Bu taşıma yöntemleri genellikle tehlikelidir ve ölümle sonuçlanabilir.
 • Sınır Aşma: Göçmenler, yürüyerek veya araçlarla yasadışı yollarla sınırları geçmeye çalışır. Bu süreçte, zorlu doğa koşulları ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalabilirler.

ETKİLERİ

Göçmen kaçakçılığı, hem bireyler hem de toplumlar üzerinde ciddi etkiler yaratır. Göçmenler, genellikle tehlikeli ve insanlık dışı koşullarda seyahat etmek zorunda kalır. Bu süreçte, ölüm riski, sağlık sorunları ve istismar gibi olumsuz durumlarla karşılaşabilirler.

Toplumlar üzerinde ise, kaçak göçmen akışı sosyal ve ekonomik baskılar yaratabilir. Güvenlik sorunları, kamu hizmetlerinde yetersizlik ve toplumsal huzursuzluk gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

HUKUKİ ÇERÇEVE

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde hukuki düzenlemelerle desteklenmektedir. Birleşmiş Milletler (BM), Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol (2000) gibi çeşitli sözleşmelerle bu suçu önlemeye yönelik adımlar atmaktadır. Türkiye’de ise, Türk Ceza Kanunu ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, göçmen kaçakçılığına karşı düzenlemeler içermektedir.

İNSAN TİCARETİ

TANIM VE YÖNTEMLER

İnsan ticareti, bireylerin zorla çalıştırma, fuhuş veya diğer sömürü amaçlarıyla yasa dışı yollarla alıkonulmasıdır. Bu suç, genellikle kadınlar ve çocuklar gibi savunmasız grupları hedef alır.

 • Zorla Çalıştırma: Mağdurlar, zorla çalıştırma amacıyla kaçırılır ve kölelik benzeri koşullarda çalıştırılır.
 • Cinsel Sömürü: Kadınlar ve çocuklar, fuhuş veya cinsel sömürü amacıyla insan ticaretinin mağduru olabilir.
 • Organ Kaçakçılığı: İnsan ticareti, organların yasa dışı ticaretini de içerebilir. Mağdurlar, zorla organlarının alınması riskiyle karşı karşıya kalabilir.

ETKİLERİ

İnsan ticareti, mağdurlar üzerinde derin fiziksel ve psikolojik travmalara yol açar. Mağdurlar, genellikle şiddet, cinsel istismar ve zorla çalıştırma gibi insanlık dışı muamelelere maruz kalır. Bu travmalar, mağdurların uzun vadeli sağlık sorunları yaşamasına neden olabilir.

Toplumlar üzerinde ise, insan ticareti suçları, suç örgütlerinin güçlenmesine ve hukukun üstünlüğünün zayıflamasına yol açabilir. Ayrıca, insan ticareti, ekonomik kalkınmayı olumsuz yönde etkileyebilir ve toplumsal huzursuzluk yaratabilir.

HUKUKİ ÇERÇEVE

İnsan ticaretiyle mücadelede, uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler’in İnsan Ticareti ile Mücadele Protokolü (2000) ve Avrupa Konseyi’nin İnsan Ticareti ile Mücadele Sözleşmesi (2005) gibi düzenlemeler, insan ticaretini önlemeye yönelik önemli adımlar atmaktadır.

Türkiye’de ise, Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddesi, insan ticaretini suç olarak tanımlamakta ve cezalandırmaktadır. Ayrıca, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) gibi kurumlar, insan ticaretiyle mücadele konusunda çalışmalar yürütmektedir.

ORTAK VE FARKLI YÖNLER

ORTAK YÖNLER

 1. İnsan Hakları İhlalleri: Hem göçmen kaçakçılığı hem de insan ticareti, ciddi insan hakları ihlallerine neden olur. Mağdurlar, zorla çalıştırma, istismar ve kötü muameleye maruz kalır.
 2. Organize Suç Örgütleri: Her iki suç da genellikle organize suç örgütleri tarafından yürütülür. Bu örgütler, uluslararası ağlar kurarak faaliyetlerini sürdürür.
 3. Ekonomik ve Sosyal Baskılar: Hem göçmen kaçakçılığı hem de insan ticareti, mağdurlar ve toplumlar üzerinde ekonomik ve sosyal baskılar yaratır. Mağdurlar, sömürüldükleri için ekonomik olarak zayıf durumda kalırken, toplumlar da sosyal hizmetlerde yetersizlik ve güvenlik sorunları yaşayabilir.
 4. Uluslararası İşbirliği Gerekliliği: Bu suçlarla mücadelede uluslararası işbirliği büyük önem taşır. Bilgi paylaşımı, ortak operasyonlar ve eğitim çalışmaları, suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemek için kritik öneme sahiptir.

FARKLI YÖNLER

 1. Amaç ve Motivasyon: Göçmen kaçakçılığı, genellikle mağdurların daha iyi yaşam koşulları arayışıyla bağlantılıdır. İnsan ticareti ise, mağdurların zorla çalıştırma, cinsel sömürü veya organ kaçakçılığı gibi spesifik sömürü amaçlarıyla alıkonulmasını içerir.
 2. Mağdurların Durumu: Göçmen kaçakçılığında, mağdurlar genellikle yasa dışı yollarla bir ülkeden başka bir ülkeye geçmeye çalışırken yakalanır. İnsan ticaretinde ise, mağdurlar genellikle kaçırılır veya zorla alıkonulur ve sömürüye tabi tutulur.
 3. Hukuki Düzenlemeler: Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelede farklı hukuki düzenlemeler ve protokoller bulunur. Göçmen kaçakçılığı, Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol gibi özel düzenlemelerle ele alınırken, insan ticareti İnsan Ticareti ile Mücadele Protokolü ve benzeri düzenlemelerle ele alınır.

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2013/9-610 E. 2014/512 K. sayılı kararında ”Göçmen kaçakçılığı suçundan sanık M. Y.’ın 5237 sayılı TCK’nun 79/1-a, 35/2, 62, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis ve 25 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, … Asliye Ceza Mahkemesince verilen 10.01.2011 gün ve … sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesince 28.02.2013 gün ve …sayı ile oyçokluğuyla onanmasına karar verilmiş,” denilmiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2019/631 E.  ,  2021/11035 K. sayılı kararında ”otopsi raporlarına göre kapalı ortamda havasız kalmaya bağlı asfiksi sonucu hayatlarını kaybettikleri, tırdan inen mağdur göçmenlerin sanık …’ in çiftliğine doğru koştukları, bu sırada sanıklar … ve …’in çiftlikte bulundukları ve tırla getirilen göçmenlerin bir kısmının ölmüş olması nedeniyle sanık …’ nun olay yerinden kaçtığı, sanık …’in ise polisi arayarak ölenlerin olduğunu bildirdiği, kaçak göçmenleri getiren tırla birlikte sanıklar …, … ve … ‘ nin olay yerinden kaçtıkları anlaşılan olayda, Sanıklar …, … ve …’ nin, göçmen maktüllerin ölebileceklerini öngörebilir durumda bulunmaları nedeniyle, olayda olası kastla hareket ettiklerinin kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden; maktüllere yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı (13 kez) TCK’ nın 81, 21/2. maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması,” denilmiştir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi  2015/2192 E.  ,  2015/5811 K. sayılı kararında ”sanık … hakkında ise insan ticareti suçlarından verilen beraat hükümleri ile sanık … hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş beraati ve sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatları yapılmış bulunduğundan, sanık … müdafii ve katılan Tevhide vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanık … hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, insan ticareti, sağlık için tehlikeli madde temin etme, sanık … hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanık … hakkında ise insan ticareti suçlarından verilen beraat hükümleri ile sanık … hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün ONANMASINA, 27.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” denilmiştir.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelede uluslararası işbirliği büyük önem taşımaktadır. Bu suçların sınır ötesi doğası, ülkelerin işbirliği yapmasını ve ortak operasyonlar düzenlemesini gerektirmektedir.

BİLGİ PAYLAŞIMI

Ülkeler arasındaki bilgi paylaşımı, suç örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesinde kritik bir rol oynar. Interpol ve Europol gibi uluslararası güvenlik kuruluşları, bu tür işbirliklerine öncülük etmektedir.

ORTAK OPERASYONLAR

Ülkeler, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele için ortak operasyonlar düzenleyebilir. Bu operasyonlar, suç örgütlerinin çökertilmesine ve mağdurların kurtarılmasına yardımcı olur.

EĞİTİM VE FARKINDALIK

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmaları da büyük önem taşır. Kamuoyunun bu suçlar hakkında bilinçlendirilmesi ve mağdurların hakları konusunda bilgilendirilmesi, mücadelede etkinliği artırır.

SONUÇ

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, insan haklarına yönelik ciddi tehditler oluşturan iki önemli suç türüdür. Bu suçlarla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde hukuki düzenlemeler, bilgi paylaşımı, ortak operasyonlar ve bilinçlendirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Hem bireylerin hem de toplumların bu suçlara karşı korunması için tüm paydaşların işbirliği yapması ve sürekli olarak yeni tehditlere karşı hazırlıklı olması gerekmektedir.

Hukuk Öğrencisi

Osman Recep Gülşen

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button