Faktoring Sözleşmesi Hukuki Çerçeve

Faktoring Sözleşmesi

Obligations Law – Altaş Avukatlık

Faktoring, yurt içinde veya yurt dışına yapılan her çeşit mal veya hizmet satışında ortaya çıkan fatura veya fatura yerine kabul gören belgelere dayalı, henüz tahsil edilmemiş vadeli alacakların, Faktoring şirketine temlik edilmesi karşılığında, alacakların kısa süre içinde nakde dönüştürülmesinde kullanılan finansman ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir sözleşme şeklidir.

Faktoring sözleşmesi kapsamı

6361 sayılı Kanunun 38.maddesinde faktoring sözleşmesi; mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile belgelenen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belgelenebilen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir almak suretiyle, faktoring şirketinin müşterisine sağladığı tahsilat, borçlu ve müşteri hesaplarının tutulmasının yanı sıra finansman veya faktoring garantisi fonksiyonlarından herhangi birini ya da tümünü içeren sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Faktoring sözleşmesi dava konusu

Faktoring sözleşmelerinin dava konusu olduğu hukuki uyuşmazlıklar ise uygulamada; alacak, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları şeklinde görülmektedir. Bu davalarda; faktoring hizmeti veren alacaklı, alacağını kanıtlamakla yükümlüdür. Faktoring şirketleri, gerçek bir faktoring işlemine dayanmayan alacakları temlik alamazlar. Faktoring şirketleri kambiyo senedi temlik alamazlar.

Faktoring sözleşmesi geçerliliği- sona erme halleri

  • Faktoring sözleşmesi, belirli bir süre için yapılmış ise ve sürenin bitiminde taraflardan birinin fesihle ilgili bir ihtar olmaması halinde vadenin uzatılacağına ilişkin bir hükmün yer almaması halinde sözleşme kendiliğinden başka bir hukuki işleme gerek kalmaksızın sona ermektedir.
  • 6361 Sayılı Kanun gereği faktoring sözleşmelerinin, yazılı şekilde yapılmaları zorunludur aksi halde, yazılılık şartını yerine getirmeyen işlemler geçersiz sayılmaktadır.
  • Tarafların anlaşması, taraflardan birinin ölümü veya tüzel kişiliğin sona ermesi, ehliyet kaybı ve iflas nedeni de faktoring sözleşmesini sona erdiren hallerdendir.

Faktoring sözleşmeleri yetkili mahkeme

Faktoring sözleşmesine ilişkin hukuki uyuşmazlıklarda davalara bakmakla yetkili mahkeme, ticaret mahkemesidir. Ticaret mahkemesinin bulunmadığı koşullarda yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button