Single Blog Title

This is a single blog caption

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI ve DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Evlilik birliğinin temelden sarsılması bir diğer deyişle şiddetli geçimsizlik, TMK m.166’da düzenlenen bir genel, nispi boşanma sebebi olup belirli kurallar ve şartlara bağlı olarak tanımlanan bir durumdur. TMK  m.166’da esasen üç farklı boşanma sebebinden bahsedilmektedir:

 

Bu sebeplerin varlığı, evlilik birliğinin belirli olaylar veya koşullar nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğünü ve en az bir eş için sürdürülemez, sağlıksız ve dayanılmaz bir hale geldiği durumları ifade eder.

 

Evlilik birliğinin temelden sarsılması, çiftlerin arasındaki uyumsuzlukların, iletişim eksikliklerinin veya ciddi

anlaşmazlıkların sonucunda ortaya çıkabilir. Bu durum, evlilik içinde yaşanan sorunların olağan ve onarılabilecek düzeyin ötesinde olduğunu ve evliliğin sürdürülmesinde bir fayda kalmadığı anlamına gelir.

 

 

 

 

  1. Hukuk Dairesi         2011/2186 E. ,  2012/1453 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Aile Mahkemesi
DAVACI-DAVALI :…
DAVALI-DAVACI
DAVA TÜRÜ :Boşanma-Velayet

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusura ilişkin gerekçesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Davacı hem “evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK.md.166/1-2) hem de “terk (TMK.md.164)” hukuksal nedenlerine dayalı olarak boşanma davası açmıştır. Terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenlerine birlikte dayanılamaz. Zira terk ihtarı çıkan eş ihtarla eşinin önceki kusurlu davranışlarını affetmiş sayılması gerekeceğinden, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanmak imkanını yitirir. Diğer yandan da terk ihtarının da iyi niyete (TMK.md.2) dayanmadığı ortaya çıkmış olur. İyi niyete dayanmadığı bir başka anlatımla samimi olmadığı anlaşılan terk ihtarı da sonuç doğurmaz. Açıklanan nedenlerle, terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenlerine dayalı her iki davanın da mahkemece reddine karar verilmesi gerekirken; Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2.maddeye dayalı davanın kabul edilerek boşanmaya karar verilmesi hatalı olmuşsa da boşanma hükmü temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olduğundan; bu husus bozma nedeni yapılmamış, eleştiri yapılmakla yetinilmiştir.
2-Davacı-davalı kocanın temyiz itirazlarına yönelik incelemeye gelince;
Davacı-davalı koca, Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2.madde uyarınca verilen boşanma kararını temyiz etmeyerek, boşanma sebebini kabul etmiş duruma düşmüştür. Bu durumda; kusur ve kusura bağlı olarak hükmedilen nafaka ve tazminat taleplerine yönelik temyiz incelemesinin Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2.madde uyarınca açılan dava için toplanan delillere göre yapılması zorunluluğu oluşmuştur. Mahkemece toplanan delillere göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya neden olan olaylarda; davacı-davalı kocanın birlik görevlerini ihmal ettiği, ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığı ve eşini evden kovduğu sabit olmuştur. Bu durumda, yukarıda açıklandığı gibi, davacı-davalı koca ihtarla önceki olaylara dayanma imkanını yitirmiş olduğundan; kusur tamamen davacı-davalı kocadadır. Mahkemece, gerçekleşen bu duruma uygun olarak davalı-davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş olduğunun anlaşılmasına göre; davacı-davalı kocanın tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 73.90 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.26.01.2012 (Prş.)

(https://karararama.yargitay.gov.tr adresinden alınmıştır.)

 

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

İhtiyati Tedbir Talebi Vardır

DAVACI            : Adı ve Soyadı-(TC Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ              : Avukat Adı ve Soyadı- Adres-Tel

DAVALI            : Adı ve Soyadı- Adres

KONU                : Boşanma

AÇIKLAMALAR :   Evlilik birliğinin karşılıklı anlaşılmazlıklar, şiddetli geçimsizlik ve tek taraflı şiddet sonucu temelinden sarsılması nedeniyle dava dilekçemiz ve velayet, nafaka talebimizle ilgilidir.

1- Müvekkil ile eşi …, …/…/… tarihinden bu yana evlilerdir. Müvekkil ile eşi …/…/… tarihinden bu yana ayrı yaşamaktadırlar. Davalı eş ise, … halen …’te yaşamaktadır. Dilekçemiz ekinde sunduğumuz aile nüfus kaydı örneğinden de anlaşılacağı üzere müşterek bir çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocukları S,7 yaşındadır ve müvekkilim 7 aylık hamiledir. (EK1)

2- Davalı eş ile müvekkil arasındaki evlilik, evlilik birliğinin kurulmasından itibaren sorunludur ancak son 1 yıllık süre zarfında durum müvekkil için daha da sağlıksız ve katlanılamaz bir hale gelmeye başlamıştır. Bununla birlikte davalı eşin mevcut evlilik birliğinin öncesinden süre gelen sürekli ve aşırı miktarda alkol kullanımı olmakta ve içkinin yan etkilerini müvekkilime psikolojik ve fiziksel şiddet ile yansıtmaktadır. (Tanık beyanları)

3-Davalı eş… müvekkil … ile daha 2 aylık evliyken haftada 4 ila 5 gün eve sarhoş bir şekilde gelerek müvekkile hakaretler savurup şiddet göstermekte ve müvekkilimin hamileliğini riske atmaktadır.(Hastane raporları)

4- Müvekkilimin ev işlerinden yaptığı yemeklere kadar evde hiçbir şey takdir görmemekte aksine eleştirilmekte ve müvekkil bütün evin sorumluluğunu ve çocuğunun bakımını kendi başına üstlenmektedir. Fakat müvekkil aile birliğinin sarsılmaması ve çocuklarının bu durumdan etkilenmemesi üstelik 7 aylık hamile olduğu için durumu ailesinden ve çevresinden gizlemek zorunda kalmıştır.

5- Müvekkil bütün bunlara ek olarak davalı eşin telefonunda L isimli bir kadınla oldukça samimi yazışmalarına ve davalı eşin kendisini bekar lanse etmesine, fotoğraflaşmalarına şahit olmuştur. (kayıtlı telefon resimleri)

Müvekkili maruz kaldığı hakaretlerden ve ilişkilerine 3. Bir kadın şahsın dahil olmasından dolayı …/…/… günü … Polis Merkezi’ne şikayetçi olmuştur. Müvekkilimin kendisini şikâyet ettiğini öğrenen davalı eş tokat atmak ve tekmelemek suretiyle müvekkilimi aynı gün dövmüş ve cama yumruk atmıştır. Müvekkilim bu olaydan sonra korkarak davalı eşten habersiz baba evine dönmüştür. Tüm bu nedenlerle müvekkilim için bu evlilik çekilmez ve can güvenliğini riske atan bir hale gelmiştir.

6- Yukarıda arz ve izah etiğimiz nedenlerle iş bu dava açma zorunluluğu hâsıl olmuştur. Aile birliği temelinden sarsılan bu evliliğin yürümeyeceğinden tarafların boşanmalarına karar verilmesini, doğacak olan çocuğun ve müşterek çocuk S nin velayetinin davacı annede bırakılmasını, davacı müvekkil için … TL maddi ve … TL manevi olmak üzere toplamda … TL tazminatın, davalı kocadan alınıp davacı eşe verilmesini; yine davacı müvekkil için aylık … TL tedbir nafakasının, kararın kesinleşmesinden sonra ise her ay yoksulluk nafakası olarak davalıdan tahsilini, talep etmekteyiz.

DELİLLER: Nüfus kaydı, aile nüfus kaydı örneği, hastane raporları, telefon mesajları ve görüntüleri, bütün hukuki deliller

TANIKLAR: Müvekkil ablası, komşu C

  1. a) Adı ve Soyadı-(TC Kimlik No: …)-Adres
  2. b) Adı ve Soyadı-(TC Kimlik No: …)-Adres

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TMK, ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle, öncelikle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile öncelikle davamızın kabulü ile;

1- Müvekkilimin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2- Tarafların doğacak çocuğunun ve müşterek çocuk S nin velayetinin tensiple beraber tedbiren davacı anneye verilmesini, (doğacak çocuğa ilişkin tüm talep ve tazminatlarımız saklı kalmak kaydı ile),

3- Davacı müvekkilim için … TL maddi ve … TL manevi olmak üzere toplamda … TL tazminata davalı kocanın mahkûm edilmesini, yine müvekkil için aylık … TL tedbir nafakası, kararın kesinleşmesinden sonra ise her ay yoksulluk nafakası olarak davalıdan tahsiline,

4- Müvekkilim can güvenliğinin tehlikede olması sebebiyle müvekkil hakkında 6284 sayılı kanun uyarınca KORUMA KARARI verilmesine

5- Davacının ilerde mağdur olmaması için, davalı adına kayıtlı taşınır/taşınmaz ile tüm araçlarına teminatlı/teminatsız ihtiyati tedbir talebine,

6-Yargılama gider ve vekâlet ücretlerinin davalı üzerinde bırakılmasına sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

(HAZIRLAYAN: Stj. Öğr. Elif ATAĞ)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button