Single Blog Title

This is a single blog caption

Çocuğun Soyadının Anneye Verilmesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
İSTANBUL

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı Adres

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı

KONU                                 :  Soyadının düzeltilmesine ilişkin talep içerikli

AÇIKLAMALAR               :

… Aile Mahkemesi tarafından verilen kesinleşmiş boşanma kararında müşterek çocuk …’ın velayeti davacı müvekkilim anneye verilmiş olup, davacı müvekkilim velayeti kendisinde bulunan müşterek çocuğa boşandığı kocasının soy ismi yerine kendi soy ismi olan …’ın verilmesini istemektedir.

Müvekkilim velayeti kendinde bulunan müşterek çocuğuyla ilgili gerek resmi kurumlarda gerekse de özel kurumlarda işlem yaptırırken çocuğunun soyadı ve kendi soyadının farklı olması sebebiyle yıllardır sıkıntı yaşamaktadır. Yaşadığı bu sıkıntı işleri aksatmaya sebep olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı müvekkilim velayeti kendisinde olduğu çocuğunun soyadının değiştirilip kendi soyadının verilmesini talep etmektedir böylelikle işlerini daha kolay halledebilecektir.

Nitekim Yargıtay birçok kararında bu duruma izin vermektedir şöyle ki;

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin, 2022/4794 Esas, 2022/5670 Karar ve 13.6.2022 Tarihli Kararı;

“…Dava, çocuğun soyadının annesinin soyadı ile değiştirilmesi istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince “boşanma nedeniyle velâyet hakkının anneye verilmiş olması, çocuğun soyadının değiştirilmesi için haklı bir neden sayılmadığı gibi, hukuki mevzuat da buna onay vermemektedir. Bir an için mevzuatın böyle bir duruma izin verdiği kabul edilse dahi, sonradan gelişen sebeplerden dolayı çocuğun yararı açısından velâyetin babaya verilmesi halinde bu kez baba, velâyet hakkına dayanarak tekrar çocuğun soyadını değiştirmek isteyecektir.

Madem ki velâyet kimde ise çocuk onun soyadını taşıyacaktır, o hâlde baba bu haktan mahrum edilemez. Böyle bir uygulamanın nüfus kayıtlarının güvenilirliğini ve istikrarını zedeleyeceği ve asıl bu gibi uygulamaların çocuğun ruh hali üzerinde çok derin ve etkili travma yaratacağı açıktır. Yargı mercilerinin bu durumu ve çocuğun yüksek yararını gözeterek anne ile babanın veya ailelerin hukuken oluşmuş statüleri değiştirmeye çalışmalarına izin vermemesi gerekir.” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bu karara karşı davacı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

… Anayasa Mahkemesi’nin 25.06.2015 ve 2013/3434 numaralı, 11.11.2015 tarih ve 2013/9880 numaralı, 20.07.2017 tarih ve 2014/1826 numaralı bireysel başvuru kararları sonrasında Dairemizce de, haklı sebep bulunması ve küçüğün yüksek yararının gerektirmesi halinde velâyet hakkı kendisine bırakılmış olan annenin çocuğun soyadının değiştirilmesini talep edebileceği kabul edilmektedir.

Somut olayda, mahkemece yapılacak iş, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda davacı annenin iş bu davayı açma hakkı olduğu gözetilerek, dosyadaki delilleri değerlendirerek gerektiğinde mahkeme uzmanlarından rapor da almak suretiyle küçüğün yüksek yararına uygun olacak şekilde bir karar vermekten ibarettir. Açıklanan hususlar gözetilmeksizin yanlış ve yanılgılı değerlendirmelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir…” denmiştir.

Müvekkilim … velayeti kendisinde bulunan müşterek Çocuk …’ın soy ismini kendisinden farklı olması nedeniyle günlük hayatta karşılaştığı sorunlardan dolayı daha fazla mağdur olmamak için … olarak değiştirmek istemektedir. Bu nedenlerle nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için sayın mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER: Aile nüfus kaydı örneği, …Aile Mah. …/…E…/…K. Sayılı dosyası, Tanık anlatımları ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: 4721 S. K. m. 27 ve 5490 S. K. m. 35, 36, 6100 S. K. 382-388, ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle müvekkilimin velayetinde bulunan müşterek çocuk … doğumlu …ın nüfusta “…” olan soy isminin müvekkilimin soy ismi olan “…” olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

(HAZIRLAYAN: Stajyer Öğrenci Simay ŞİRİN)

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button