Single Blog Title

This is a single blog caption

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu

Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanununda, Kişilere Karşı Suçlar bölümünün içinde yer alan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında 102. madde ile düzenlenmiştir. Özellikle cinsel saldırı ve cinsel taciz suçları ile benzerlik gösterdiği için, bu iki suç sıkça karışabilmektedir. Cinsel saldırı suçu, bir kişinin cinsel isteğini tatmin etmek amacıyla başka kişinin bedensel dokunulmazlığını ihlal edilmesini ifade eder. Vücuda temas sonrasında cinsel saldırı suçunun gerçekleşmesi sonucu, cinsel taciz suçu kapsamında ise vücuda dokunma unsuru bulunmaz.

 

Türk Ceza Kanunu Madde 102 Kapsamında,

                Türk Ceza Kanunu madde 102 birinci fıkrasında, basit cinsel saldırı suçu tanımlanmaktadır. Bu suç, kişinin cinsel arzularını tatmini amacıyla başkasının vücut dokunulmazlığını ihlali sonucu doğmaktadır. Basit cinsel saldırı suçu şikâyet anlamında, mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Basit cinsel saldırı suçu kapsamı, mağdurun bedenine cinsel ilişki düzeyine ulaşmayan temaslarla gerçekleşir. Bu suçun basit şekli “sarkıntılık suçu” olarak adlandırılır, Türk Ceza Kanunu madde 102 de ilk fıkrasının ikinci cümlesinde düzenlenmiştir. Basit cinsel saldırı suç ile sarkıntılık suçu arasındaki fark eylemin ani, kesintisiz ve sürekli olmaması durumundandır. Failin fiilinin mağdura karşı işlediği basit cinsel saldırısı, eylemin anlık ve sürekli bir şekilde gerçekleşmediği durumlarda,  hafif bir sarkıntılık düzeyinde değerlendirilir.

Basit cinsel saldırı suçunda ceza, Türk Ceza Kanunu madde 102/1 kapsamında, bir bireyin cinsel davranışlarıyla başka bir kişinin bedensel dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikâyeti suretiyle, beş yıl ila on yıl arasında değişen bir hapis cezasıyla,

Sarkıntılık suçu kapsamı, yani cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması şekliyle fail, 2 yıl ile 5 yıl arasında değişen bir hapis cezasına,

 

Türk Ceza Kanunu 102. Maddesi ikinci fıkrası, cinsel saldır kapsamının nitelikli bir biçimde işlenmesini düzenlemektedir, “Fiilin oluşumu bakımından vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumlarında, on iki yıldan az olmamak suretiyle hapis cezası verilmektedir.” Mağdurun cinsel organına, ağız veya anüs yoluyla organ veya başka bir nesnenin girmesi durumunda, nitelikli cinsel saldırı suçu işlenmiş sayılır. Ayrıca, mağdurun cinsel organına penisin girmesi, bu kapsamda nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturmaktadır, el veya parmağın girmesi durumunda da fail aynı suçu işlemiş olur.

Nitelikli cinsel saldırı suçunun cezası , “Vücuda organ veya başka bir cismin sokularak gerçekleştirilen nitelikli cinsel saldırı suçu, on iki yılın altında hapis cezasını gerektiren bir suç olarak kabul edilir.” Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hallerinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması durumu mağdurun şikâyetine bağlı olacaktır, Türk Ceza Kanunu Madde 102/2, bunu belirtmektedir.

Cinsel Saldırı Suçunun Daha Ağır Ceza Gerektiren Durumları

Türk Ceza Kanunu102. maddesinin üçüncü fıkrasında, daha ciddi ceza gerektiren durumları,

  • Bedensel veya zihinsel olarak savunmasız bir kişiye karşı,
  • Kamu görevi, vesayet ilişkisi veya hizmet ilişkisi yoluyla kötüye kullanarak,
  • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı bağları içinde olan bir kişiye karşı,
  • Üvey anne, üvey baba, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlendiğinde,
  • Silahla veya birden fazla kişi tarafından işlenmişse,
  • İnsanların toplu yaşam mekânlarının sağladığı kolaylıklardan yararlanarak işlendiğinde,

Tüm bu durumlar, suçluya verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını gerektirecektir.

 

Cinsel Saldırı Suçu Kapsamında Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması,

Cinsel Saldırı Suçunda Adli Para Cezası, Cinsel saldırı veya tecavüz suçlarından verilecek olan hapis cezası, ceza miktarı sebebiyle adli para cezasına dönüştürülemez. Ancak, sarkıntılık suçunda durum, 15 yaşından küçük çocuklar tarafından işlenmesi ise, hapis cezası miktarı bir yılın altına indiğinde adli para cezasına çevrilebilir,

Cinsel Saldırı Suçunda Erteleme, ceza ertelenmesi, mahkeme tarafından verilen cezanın şartlı olarak cezaevinde infaz edilmemesi anlamına gelir. Ancak, sarkıntılık suçu kapsamı dışındaki cinsel saldırı suçları için verilecek hapis cezasının ertelenmesine izin verilmez,

Cinsel Saldırı Suçu Kapsamında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, sarkıntılık suçu dışındaki cinsel saldırı suçlarına verilen hapis cezasının hükmünün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilememektedir.

 

Cinsel Saldırı Suçu Kapsamında Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

 

Cinsel Saldırı Suçunda Zamanaşımı, hukuki bir konu olarak büyük önem taşır. Bir suçla ilgili olarak belirlenen zamanaşımı süresi içinde soruşturma tamamlanmaz veya dava açılmazsa, zamanaşımı nedeniyle dava düşer. Cinsel saldırı suçu türlerine göre farklı zamanaşımı sürelerine tabidir:

  • Sarkıntılık düzeyindeki cinsel saldırı suçları için zamanaşımı süresi 8 yıl,
  • Basit cinsel saldırı suçu ve nitelikli cinsel saldırı suçları için belirlenen zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Sarkıntılık suçu ve eşe karşı işlenen nitelikli cinsel saldırı (tecavüz suçu), şikayete tabi suçlar olarak belirlenmiştir. Mağdur, suçun işlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikâyet hakkını kullanır.

Ancak, şikâyetten vazgeçilmesi durumu soruşturma veya ceza davası açıldıktan sonra hatta kovuşturma aşamasında da bu hak kullanılabilmektedir.

 

Cinsel Saldırı Suçu Kapsamında Uzlaşma, taraflar uzlaşırlarsa, uzlaşma nedeniyle sona erebilir; fakat uzlaşmaya tabi olamayacak suçlar için bu uygulanamayacaktır. Uzlaşmaya tabi olmayacak suçlarda ise, tarafların uzlaşmış olmalarının yargılama aşamasında herhangi bir etkisi olmaz. Öte yandan, cinsel saldırı suçu ve bu suçun türevleri uzlaşmaya tabi olmaz. Basit cinsel saldırı suçu, sarkıntılık ve nitelikli cinsel saldırı suçları da uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunmamaktadır.

 

Görevli Mahkeme, Cinsel saldırı suçlarına ilişkin yargılama görevleri, suçun türüne bağlı olarak farklı mahkemeler tarafından yerine getirilir. Basit saldırı ve sarkıntılık suçu davaları asliye ceza mahkemesinde görülürken, Türk Ceza Kanunu Madde 102, dışındaki diğer cinsel suçlar için yargılama görevi ağır ceza mahkemesine aittir.

 

Yargı Kararları Işığında Cinsel Saldırı Suçu

“Sanık, müştekiye yönelik olarak “sana ev tutayım, benim evim var gel beraber kalalım” şeklinde sözler kullanarak ve müştekinin kolundan tutarak vücut dokunulmazlığını ihlal edip, bu suçlamaların müşteki ve tanık ifadeleriyle de açıkça ortaya konmuştur. Bu eylemler, Türk Ceza Kanunu’nun 102/1. maddesi kapsamında cezalandırılması gereken suçlar olarak kabul edilmektedir.” (4. Ceza Dairesi   2014/43394 E.  ,  2015/25817 K.)

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button