Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ

İcra takibi, icra idareleri aracılığıyla alacağını tahsil edemeyen alacaklıların borçlular üzerine başlattığı hukuki süreç olarak tanımlanabilir. İcra takipleri, ilamlı veya ilamsız olarak yapılmaktadır. Mahkeme kararına bağlı ilamlı icra, kambiyo senetlerine bağlı icra ya da bunların haricinde bir  nedene bağlı haciz yoluyla ilamsız takiple icra takibi söz konusu olabilmektedir. İlamsız icra takibi, alacaklının bir kıymetli evrakı ya da sözleşmesi olmasa dahi borçlunun aleyhine icra takibi başlatılmasına imkan verir.

İcra takibi için alacaklının icra tevzi bürosuna başvurarak icra dairesinin öğrenilmesi yeterlidir. İcra avukatları ise her yıl kendilerine belirlenmiş kotalar dahilinde bu işlemi bir kez gerçekleştirmek kaydıyla yıl boyu aynı icra dairesiyle çalışmaktadır. Devamında icra takibi başvurusu için altında alıcı imzası olan takip talebi ile süreç başlatılabilecektir.

Borca itiraz dilekçesi, borçlunun kendisine gönderilen ödeme emri için gerekçeleriyle borca itiraz etmek üzere icra dairesine verdiği dilekçe türüdür. Borçlu verdiği borca itiraz dilekçesiyle hakkında başlatılan icra takibini durdurmayı amaçlar. Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren borçlu, 7 gün içinde borca, faize, yetkiye, (varsa) borca dayanak belge üzerindeki imzaya itiraz edebilir. İtiraz edilmesi halinde icra takibi durur.

Borçluya tanınan 7 günlük borca itiraz süresinin geçilmesi sonrasında icra takibi kesinleşir. İcra takibinde icra emri ise, ödenmemiş borcun cebren tahsil edileceğini ifade eden belgedir. İcra emri, menkul/gayrimenkul ya da hakların haczedilmesinden önceki son adım olabilmektedir. Bu anlamda sürecin sonlanmadan hakların müdafaası için hukuki destek zaruri olmaktadır. İcra takibine itiraz edilmemesi durumunda, kesinleşen icra takibine karşılık borçlunun taşınır, taşınmaz mal ve diğer hakları haczedilecektir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli icra avukatlarına başvurabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button