Single Blog Title

This is a single blog caption

VERGİ HUKUKU DAVALARI

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasındaki görüş ve uygulama farklılıkları genellikle tartışma konusu olmakta; bu tür sorunların çözümü, tarafların yaklaşımına bağlı olarak bir uzlaşma yöntemi veya yargı yolu ile olabilir. Mükelleflerin, uzlaşma veya yargı sürecindeki işlemlerin uzmanlar tarafından yürütülmesi ilave bir vergi yükü uygulamasıyla karşılaşılmaması açısından önem arz eden bir husustur. Dolayısıyla bu süreçte alanında deneyimli vergi hukuku avukatından destek alınması yararlı olacaktır.

Vergi Hataları ve Düzeltme Yolları

Vergi Usul Kanunu’na göre vergi hataları 2 şekilde olmaktadır. Bunlar; vergilendirme hataları ve hesap hatalarıdır.

VUK’a göre hesap hataları verginin miktarına başka bir deyişle maddi tutarına ilişkin yapılan hataları içermektedir.  Bu tür hataların revizesinde yargıya başvurulmasına gerek olmamaktadır. Vergilerde hata olduğunu düşünen mükellef revize için idareye başvurması yeterlidir.  Genellikle hesap hataları; aynı dönemde tekrar eden vergilendirme, vergi miktarı hataları ve matrahtaki hatalardır.

Vergilendirme hataları ise; vergi mükellefine yönelik gerçekleştirilen hatalı vergilendirme esaslarını içermektedir. Buna göre vergilendirme hataları; mükellefin şahsına, mükellefiyetine, verginin konusuna ve vergide muafiyet dönemine ilişkin yapılan hatalardan meydana gelmektedir.

Vergi Hatalarında Zamanaşımı

Vergi hatalarının düzeltilmesinde zamanaşımı vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden yılın başından itibaren 5 yıldır. 5 yıllık süre hak düşürücü etkiye sahiptir. Bu sürenin geçmesinin ardından vergi dairesine başvurularak hatanın düzeltilmesi talep edilemez.

Vergi Hatalarında Revize için Vergi Mahkemelerine Başvurulması

 • Vergi hatalarında yargıya başvurma süresi 30 gündür.
 • Mükellefin revize talebine ilişkin yazdığı dilekçe elle veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir.
 • Vergi revizelerinde mükellefin muhatabı vergi dairesidir.
 • Vergi revizelerinde mükellefin hatalı vergilendirme işlemine ilişkin yazılan dilekçeye vergi dairesinin geri dönüşü 30 gündür. Bu süreçte durum karara bağlanmaktadır.
 • Vergi hatalarında mükellefin vergi dairesine yaptığı başvuru kabul edilmezse bir yazı ile mükellefe durum tebliğ edilir. Aynı şekilde vergi dairesinin 60 gün içerisinde düzeltme başvurusuna cevap vermemesi durumunda da istem reddedilmiş sayılır. Mükellef bu sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde vergi mahkemesine başvurarak düzeltmenin yargı yolu ile yapılması yolu seçilir.

Vergi Davası Açma Süresinin Geçmesi Halinde Düzeltme Durumu

Dava açarak vergi hatasını düzeltme yolu, yalnızca hesap ve vergilendirme hataları için düzenlenmiştir. Kendisine ihbarname tebliğ edilmiş olmasına rağmen yasal süresi içerisinde dava açmayan mükellef, düzeltme ya da şikayet yoluyla dava açamamaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 122’nci maddesine göre uygun dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.

 

           …………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

KONU:Vergi hatasının düzeltilmesi istemi hk.

Dairenizin ……….. vergi numaralı …………. vergisi mükellefiyim.

Ortağı olduğum…………….. Kollektif Şirketinin ……. ayına ait katma değer vergisi beyanının yasal süresi                geçirilerek verilmesi üzerine, adıma, şirketteki hissem oranında kusur cezası kesilerek …./…./           tarih ve              Cilt No:…….., Sıra No:……….. sayılı ceza ihbarnamesi ile …./…./  tarihinde tebliğ olunmuştur.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 333’üncü maddesine göre, tüzel kişilerin idare ve tasfiyelerinde vergi kanunlarına aykırı hareketlerden meydana gelecek vergi cezalarının tüzel kişiler adına kesilmesi gerekmektedir.

Bu hükme göre; tarafıma tebliğ olunan ceza ihbarnamesi ile bildirilen Vergi cezasının  muhatabı, ortağı olduğum kollektif şirkettir. Bir başka ifade ile, 118’inci maddesinin 1’inci fıkrasında  tanımlanan anlamda vergi hatası (ceza muhatabının şahsında hata) yapılmıştır.

Açıklanan nedenle, söz konusu hatanın düzeltilerek, tarafıma tebliğ olunan vergi cezasının terkinini arz ederim.

ADRES:

                                                 …../…./

                                                              Mükellef

                                                                                    (Vekili veya Temsilcisi)

                                                                                         Ad, Soyad ve İmza

EK:

1-Ceza İhbarnamesi

2-Vekaletname veya Temsil Belgesi

 

Hukuk büromuz Vergi hukuku alanında sunduğu hizmetler aşağıda sırlanmıştır.

 • Vergi Hukuku İptal Davaları
 • Vergi Hukuku Tam Yargı Davaları
 • Danıştay Davaları
 • Vergi Tarhının İptali Davası
 • Vergi Cezasının İptali Davası
 • Takdir Komisyonu Kararlarına İtiraz
 • Tadilat Komisyonu Kararlarına İtiraz
 • Kesinti Yoluyla Vergi Alınmasına İtiraz
 • Vergi Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz
 • Vergi Hukuku Kapsamında İhtiyati Hacze İtiraz
 • İhtirazi Kayıtla Ödeme Yapılması
 • Haciz Kararlarına İtiraz
 • Tescil İsteğine Redde Karşı İtiraz

 

Vergi davası nasıl açılır? Vergi davaları kapsamları nelerdir? Vergi davaları ne kadar sürer? Vergi dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuzun Vergi Hukuku alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button