Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Hak, Hukuk normlarının düzenlediği ve kişilere tanınan yetkilerin tümünü kapsamaktadır. İki tarafın dahil olduğu borç ilişkisinden de taraflar için farklı yetkiler, haklar doğabilmektedir. Bu haklar borç ilişkisinin türüne göre taraflardan biri veya her ikisi için söz konusu olabilir. Borç akdi ile amaçlanan hukuk düzeni tarafından korunan yetkiler elde etmek olduğundan buna uygun irade açıklaması ile ortaya çıkacaktır.

Eser Sözleşmesi

Eser sözleşmesi, hayatımızın her alanında sıkça karşılaşacağımız tipik bir sözleşmedir. Net aktarmak gerekirse eser sözleşmesi sağlıklı ve uyumlu iki irade beyanının açıklanmasıyla basit anlamda meydana gelecektir. Eser Sözleşmesinde Yüklenici ve İş Sahibi iki taraf bulunmaktadır. Yüklenici taraf “eseri meydana getirme ve teslim etme” borcu altına girecektir. Yüklenici ve İş sahibinin tüm koşullarda anlaşıp mutabık olması gerekecektir. Karıştırılan bir husus ise eser sözleşmesinin tabii olarak bedel karşılığı olması doğru iken bu bedelin yüklenici müteahhit ile İş sahibi arasında arsa payı olarak anlaşılması halinde ise artık eser sözleşmesinden değil kat karşılığı inşaat sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Türk Borçlar Kanunumuzda Tipik olarak düzenlenmiş bulunan sözleşmeler mevcuttur. Karma nitelikte olan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ise bu tipik sözleşmelerden değildir. Atipik olarak nitelendireceğimiz bu sözleşme türü kanunda kelime anlamı olarak izahatli düzenlenmiş değidir. Hukuksal düzenlemesine bakacak olursak, Türk Borçlar Kanunu madde 26 Sözleşme Özgürlüğü hükmü altında bir sözleşmenin kurulması ve koşıullarının belirlenmesini kişilerin özgür iradelerine bırakmıştır. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin oluşmasında  öncül hukuki dayanak bu dur.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tarafları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nde sözleşmenin bir tarafını Müteahhit oluştururken diğer tarafda Arsa payı sahibi vardır. Arsa payı sahibi . Arsa payı sahibi, inşa edilecek binanın kendine devredilecek olan bağımsız bölümleri karşılığında ücret olarak arsa paylarını devretmeyi taahhüt eden kişidir. Bu kişi gerçek veya özel-kamu tüzel kişisi olabilir.

Müteahhit ise yine gerçek veya tüzel kişi olabileceği gibi, birden fazla müteahhitten oluşan bir iş ortaklığı da bu sözleşmeye taraf olabilir.

Arsa Sahibinin Sözleşmeden Doğan Borçları

Tarafların sözleşmeden doğan hakları ve borçları vardır. Arsa sahibi iseniz ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapacak iseniz arsayı teslim borcu, inşaatın yapımı konusunda vekalet verme borcu ve arsa paylarını devir borcunuz olacaktır.

Müteahhitin Sözleşmeden Doğan Borçları

Müteahhitin borcunu inşaa etme ve teslim etme olarak iki ana yükümlülükte incelemek doğru olacaktır.

Müteahhitin İnşaatı Zamanında Teslim Etmemesi Durumu

Genellikle Arsa sahibi ile Müteahhit arasında yapılan sözleşme ile İnşaatın teslim tarihi kararlaştırılmıştır. Kesin vadenin gelmesiyle inşaat tamamlanıp arsa sahibine teslim edilmemişse öncelikle yapılması gereken Kanun hükümlerinin arsa sahibine sunacağı seçimlik haklardan hangisini kullanmak isteyeceğini bildiren bir ihtarnamenin müteahhite ulaştırılmasıdır. Müteahhitin İnşaatı vadesinde teslim etmemesi yani temerrüd haline düşmüş olması ile Arsa sahibi; aynen ifa, aynen ifadan vazgeçip müspet zararın tazminin edilmesini veya sözleşmenin feshini talep edebilir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Stj. Av. Canan Tilaver

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button