Single Blog Title

This is a single blog caption
hakaret suçu 2019

HAKARET SUÇU

HAKARET SUÇU( TCK m.125 -131 )

Hakaret, TCK m.125’te de ifade edildiği üzere bir kimsenin başka bir kimseye onur kırıcı,şerefini zedeleyici, küçültücü söz veya davranışta bulunmasıdır. Hakaret suçu TCKm.125- 131 arasında şerefe karşı işlenen suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Kanun maddesindeki düzenlemeye göre hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir. İlk olarak belli somut bir fiil veya olgunun kişiye isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi yoluyla; ikinci olarak da soyut nitelikteki söz ve davranışlarla yani sövmek suretiyle işlenebilmesi kanun koyucu tarafından öngörülmüştür.

Hakaret suçu özgü suçlardan olmayıp bu suçun failinin herkes olabileceği gibi mağduru da herkes olabilecektir.Fiilin mağduru muhatap almasıyla birlikte sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde cezaya hükmolunacaktır. Günümüzde iletişim araçlarının çeşitlenmesi sebebiyle hakaret sucu farklı iletişim araçları ile de işlenebilmektedir. Örneğin çağımızda yoğunluklu olarak sosyal medyada hakaret suçu karşımıza çıkmaktadır.

Hakaret suçu mağdurun huzurunda işlenebileceği gibi gıyabında da işlenebilir. Mağdurun huzurunda işlenen hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak belirlenmiştir. Bir kimsenin mağdurun gıyabında işlediği hakaret suçundan dolayı cezalandırılabilmesi için kanun söz konusu fiilin en az üç kişinin ihtilat ederek işlenmesi söz gelimi en az üç kişinin bilmesi gerekmektedir. Suçun nitelikli halinde söz gelimi TCK m.125/3 ‘’Hakaret suçunun;  a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,  b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,  c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle’’işlenmesi halinde verilecek cezanın alt sınırı bir yıldan az olamayacak şekilde düzenlenmiştir.  Bu suçun alenen işlenmesi halinde ise ceza altıda bir oranında artırılır (TCK m. 125/4). Suçun aleniyet oluşturması için herkesin ulaşımına acık olan bir yerde işlenmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu sucun aynı anda birden fazla kişiye karşı işlenmesi de mümkündür, bu durumda zincirleme suç hükümleri uygulanır.

Hakaret sucunu oluşturan fiilin bir haksız fiile karsı veya başka bir hakaret sucunu oluşturan fiile karsı işlenmiş olması halinde suçu oluşturan fiili işleyen kimseye verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir ( TCK m. 129 ).

TCK m.131 uyarınca kamu görevlisine karsı görevinden dolayı işlenmesi hali hariç, hakaret sucunun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlı olarak düzenlenmiştir.

Sonuç olarak bir kişinin hakaret suçundan dolayı yargılanabilmesi için suç tipini oluşturacak fiilleri gerçekleştirmesi ve beraberinde saklı haller haricinde mağdurun şikayetine bağlanmıştır.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button