Single Blog Title

This is a single blog caption

FİKRİ SANAT ESERLERİ VE FİKRİ MÜLKİYET

 

 

Bu yazıda fikri mülkiyet hukukunun sanat eserlerine ilişkin kapsamından bahsederek ilgili konu ile ilgili örnek bir sözleşme yazacağım.

Fikri mülkiyet hukuku, insan zekasının ürünü olan her türlü yaratıcı çalışmanın korunması ve bu çalışmalar üzerinde hak sahiplerinin haklarının düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, patentler, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar ve özellikle sanat eserleri üzerinde yoğunlaşır. Sanat eserlerinin korunması, yaratıcı çalışmanın teşvik edilmesi ve sanatçıların eserlerinden doğan haklarının güvence altına alınması açısından büyük önem taşır.

Fikri Mülkiyet Hukuku ve Sanat Eserleri

Fikri mülkiyet hukuku, sanat eserlerinin korunmasını telif hakları (copyright) aracılığıyla sağlar. Telif hakları, bir eseri meydana getiren kişinin bu eser üzerindeki manevi ve mali haklarını düzenler. Bu haklar, eserin sahibine eseri kullanma, çoğaltma, yayma, dağıtma ve kamuya iletme gibi çeşitli yetkiler verir.

Sanat Eserlerinin Tanımı ve Kapsamı

Sanat eserleri, edebiyat, müzik, görsel sanatlar, sinema ve benzeri alanlarda yaratılan eserlerdir. Fikri mülkiyet hukukunda sanat eserleri geniş bir yelpazede değerlendirilir:

 • Edebi Eserler: Kitaplar, makaleler, şiirler, senaryolar.
 • Müzik Eserleri: Şarkılar, besteler, müzik notaları.
 • Görsel Sanatlar: Resimler, heykeller, çizimler, fotoğraflar.
 • Sinema ve Görsel-İşitsel Eserler: Filmler, belgeseller, televizyon programları.
 • Tiyatro Eserleri: Oyunlar, koreografiler, pandomim.

Telif Haklarının Kapsamı ve Koruma Süresi

Telif hakları, eserin yaratıldığı andan itibaren doğar ve genellikle eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden sonra belirli bir süre boyunca devam eder. Bu süre, birçok ülkede eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl olarak belirlenmiştir. Telif haklarının kapsamı, eserin her türlü kullanımını içerir ve izinsiz kullanım durumunda eser sahibine yasal yollara başvurma hakkı verir.

Telif Haklarının Türleri

 1. Manevi Haklar:
  • Eser Sahipliği Hakkı: Eserin yaratıcısının kim olduğunun belirtilmesi hakkı.
  • Eser Bütünlüğü Hakkı: Eserin izinsiz olarak değiştirilmemesi hakkı.
  • Adın Belirtilmesi Hakkı: Eserin yayınlanması veya sergilenmesi durumunda, eserin yaratıcısının adının belirtilmesi hakkı.
 2. Mali Haklar:
  • Çoğaltma Hakkı: Eserin kopyalanması ve çoğaltılması hakkı.
  • Yayma Hakkı: Eserin satışa sunulması ve dağıtılması hakkı.
  • Temsil Hakkı: Eserin kamuya açık yerlerde temsil edilmesi ve gösterilmesi hakkı.
  • İletim Hakkı: Eserin radyo, televizyon veya internet üzerinden yayınlanması hakkı.

Eserlerin Korunması ve Hukuki Yaptırımlar

Eser sahipleri, telif haklarının ihlali durumunda hukuki yollara başvurabilirler. Telif haklarının ihlali, izinsiz çoğaltma, dağıtma, sergileme veya kullanma gibi durumları kapsar. Eser sahipleri, bu tür ihlaller karşısında tazminat talep edebilir, izinsiz kullanımın durdurulmasını isteyebilir ve ceza davaları açabilirler.

Uluslararası Koruma ve Anlaşmalar

Fikri mülkiyet ve telif hakları, uluslararası anlaşmalarla da korunur. Bu anlaşmalar, eserlerin uluslararası düzeyde korunmasını sağlar:

 • Bern Konvansiyonu: Edebi ve sanatsal eserlerin korunması konusunda en eski ve en geniş kapsamlı anlaşmalardan biridir.
 • TRIPS Anlaşması: Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından düzenlenen, fikri mülkiyet haklarının ticaretle bağlantılı yönlerini kapsayan bir anlaşmadır.
 • WIPO Telif Hakları Anlaşması (WCT): Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yönetilen ve dijital çağda telif haklarının korunmasını amaçlayan bir anlaşmadır.

Sonuç 

Fikri mülkiyet hukuku, sanat eserlerinin korunması ve sanatçıların haklarının güvence altına alınması için kritik bir öneme sahiptir. Bu hukuk dalı, yaratıcı çalışmaları teşvik ederek kültürel ve sanatsal zenginliğin gelişmesine katkıda bulunur. Sanat eserlerinin hukuki koruma altında olması, sanatçıların eserlerinden adil bir şekilde faydalanmalarını sağlar ve izinsiz kullanımlara karşı etkin bir koruma mekanizması sunar. Bu nedenle, sanat eserlerinin yaratıcılarına ve toplumun genel yararına hizmet eden fikri mülkiyet haklarının korunması, hukukun temel taşlarından biridir.

Sanat eserlerinin telif hakkı ve korunması, sanatçılar ve genel olarak toplum için büyük öneme sahiptir. Bu hakların korunması, sanatçıların yaratıcılığını teşvik ederken, kültürel ve sanatsal mirasın sürdürülebilirliğini de sağlar. Sanatçıların yaratıcılığını ve emeğini korur, yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik eder, kültürel eserlerin korunmasını sağlar, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını sağlar.


FİKRİ SANAT ESERİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar

1.1 İşveren (Sipariş Veren):

 • İsim: (İşveren Adı)
 • Adres: (İşveren Adresi)
 • Telefon: (İşveren Telefon Numarası)
 • E-posta: (İşveren E-posta Adresi)

1.2 Yüklenici (Sanatçı/Eser Sahibi):

 • İsim: (Yüklenici Adı)
 • Adres: (Yüklenici Adresi)
 • Telefon: (Yüklenici Telefon Numarası)
 • E-posta: (Yüklenici E-posta Adresi)

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Yüklenici’nin İşveren için belirli bir fikri sanat eseri oluşturmasını ve teslim etmesini konu alır. Sözleşme, eserin tüm detaylarını ve teslim şartlarını kapsar.

Madde 3 – Eserin Tanımı ve Kapsamı

3.1 Eserin Tanımı: (Eserin detaylı tanımı, boyutları, kullanılan malzemeler, özellikleri vb.)

3.2 Teslimat Yeri: (Teslimat yeri adresi)

3.3 Teslimat Süresi: (Teslimat için belirlenen süre veya tarih)

Madde 4 – Ücret ve Ödeme Koşulları

4.1 Toplam Ücret: (Toplam ücret miktarı)

4.2 Ödeme Planı:

 • Başlangıç Ödemesi: (Tutar ve ödeme tarihi)
 • Ara Ödemeler: (Tutarlar ve ödeme tarihleri)
 • Son Ödeme: (Tutar ve teslimattan sonra yapılacak ödeme tarihi)

4.3 Ödeme Şekli: (Ödeme şekli, banka havalesi, nakit, kredi kartı vb.)

Madde 5 – Tarafların Yükümlülükleri

5.1 Yüklenicinin Yükümlülükleri:

 • Eseri, bu sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olarak hazırlamak ve teslim etmek.
 • Eserin hazırlanmasında kullanılacak malzemelerin kalitesinden sorumlu olmak.
 • Teslimat süresine uymak.

5.2 İşverenin Yükümlülükleri:

 • Ücret ve ödeme koşullarına uygun olarak ödemeleri gerçekleştirmek.
 • Eserin hazırlanması için gerekli bilgi ve malzemeleri zamanında sağlamak.
 • Teslimat yerini ve koşullarını sağlamak.

Madde 6 – Telif Hakları ve Kullanım Lisansı

6.1 Telif Hakları: Eserin tüm telif hakları Yüklenici’ye aittir.

6.2 Kullanım Lisansı: Yüklenici, İşveren’e eseri [belirli bir süre/süresiz] kullanma hakkı verir. İşveren, eseri ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullanabilir.

6.3 Kullanım Sınırlamaları: İşveren, eseri sadece bu sözleşmede belirtilen amaçlarla kullanabilir. Eserin kopyalanması, dağıtılması veya üçüncü şahıslara devredilmesi Yüklenici’nin yazılı iznine tabidir.

Madde 7 – Garanti ve Ayıplı Eser

7.1 Yüklenici, eserin sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olacağını garanti eder.

7.2 Teslim edilen eserde herhangi bir ayıp tespit edilirse, İşveren bu durumu Yükleniciye bildirecek ve Yüklenici, ayıplı eseri düzeltmek veya yenisini yapmakla yükümlü olacaktır.

Madde 8 – Sözleşmenin Feshi

8.1 Taraflardan biri, diğer tarafın sözleşme hükümlerine aykırı davranması durumunda yazılı bildirimle sözleşmeyi feshedebilir.

8.2 Sözleşme, karşılıklı anlaşma ile de feshedilebilir. Bu durumda, taraflar arasında yapılmış ödemeler ve yapılan iş göz önünde bulundurularak karşılıklı mutabakata varılır.

Madde 9 – Gizlilik

9.1 Taraflar, sözleşme süresince ve sonrasında, eserle ilgili tüm ticari ve teknik bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

9.2 Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin sona ermesinden sonra da geçerliliğini korur.

Madde 10 – Uyuşmazlık Çözümü

10.1 Bu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlık, öncelikle taraflar arasında dostane yollarla çözülmeye çalışılacaktır.

10.2 Dostane çözüm sağlanamayan uyuşmazlıklar, tahkim veya mahkeme yoluyla çözülecektir. Yetkili mahkeme bulundukları şehir mahkemeleridir.

Madde 11 – Diğer Hükümler

11.1 Bu sözleşme, tarafların tam ve özgür iradeleri ile imzalanmıştır.

11.2 Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması, diğer hükümleri etkilemez.

11.3 Sözleşme ile ilgili yapılacak her türlü değişiklik, yazılı olarak yapılmalıdır.

İmza ve Onay

İşveren İsim: _______________________ İmza: _______________________ Tarih:

Yüklenici İsim: _______________________ İmza: _______________________ Tarih:

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button