Single Blog Title

This is a single blog caption

CEZA DAVALARI

Aile İçi Şiddet Suçu

Aile içinde şiddet, “aynı aile içindeki üyelerden birinin bir diğer üyenin hayat, beden veya psikolojik bütünlüğü veya hürriyetini kısıtlayıcı ya da şahsiyetin gelişmesine ciddi biçimde zarar verici bir eylem veya ihmali davranış” şeklinde tanımlanabilir.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Cinsel Saldırı Suçları

Cinsel arzuları tatmin amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine fiziksel temasta bulunulması ile oluşur (TCK md.102). Cinsel saldırı suçu, failin mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme derecesine göre basit cinsel saldırı suçu ve  nitelikli cinsel saldırı suçu olarak ikiye ayrılmaktadır.

TCK madde 102’ye göre cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine,5  yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

 

Cinsel İstismar Suçu

TCK madde 103’e göre cinsel istismar suçu, belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunma şeklinde cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşmaktadır. Yine TCK madde 103’e göre cinsel istismar suçu cezaları şöyledir;

 • Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır
 • Sarkıntılık suretiyle, yani cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur
 • Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, basit cinsel istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz
 • Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır

Kasten Adam Öldürme Suçu

Kasten öldürme suçu, sağ doğan ve yaşayan her insan aleyhine işlenebilen serbest hareketli bir suçtur. TCK madde 81’e göre bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. TCK madde 82’göre Kasten öldürme suçunun;

 • Tasarlayarak,
 • Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 • Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 • Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
 • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
 • Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 • Kan gütme saikiyle,
 • Töre saikiyle işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Kasten Yaralama Suçu

TCK 86 maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86-88. maddelerinde düzenlenmiştir. TCK 86’ya göre, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. TCK 86 maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise kasten yaralama suçunun nitelikli hallerine yer verilmiştir

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla birini aldatması ve kendisini veya bir başkasına yarar sağlarken mağdurun veya başkalarının zararına karşı sonuçlanmasıyla ortaya çıkar.

Dolandırıcılık birçok farklı şekilde işlenebilir bir suçtur. Ancak, tüm işlemlerin ortak niteliği ve dolandırıcılık suçu 3 koşulda geçerlidir;

 • Hileli eylemler, eylemi gerçekleştiren kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kurbanın araştırma eğilimini ortadan kaldıran eylemler fail tarafından sergilenmelidir.
 • Gerçek fail tarafından işlenen hileli eylemler herkesi aldatabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • Haksız bir menfaat, mağdurun veya bir başkasının zararına, kendisi veya bir başkasının yararına sağlanmalıdır. Eylemi gerçekleştiren kişi, kendisi veya bir başkası lehine menfaat elde etmek için kasıtlı olarak hileli eylemlerde bulunmalıdır ve mağdura verilen zarar ile gerçek fail arasında bağın olması gerekir. Zarar, tarafsız bireysel önlemler dikkate alınarak belirlenecek ekonomik zarardır.

 

Hırsızlık Suçu

TCK madde 141’e göre hırsızlık suçuna; zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Hırsızlık suçu basit veya nitelikli olarak tüm şekillerde soruşturulan suç türlerindendir. Hırsızlık suçu, takibi şikayete bağlı suçlar arasında olmadığından, suçun bir şikayet süresi de bulunmamaktadır. Suçun en basit halinde bile 8 yıl olan dava zaman aşımında şikayet olduğunda soruşturma başlatılabilmektedir.

Haksız Rekabet Suçu

TTK çerçevesinde herkesin menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabet şartları düzenlenmektedir. Haksız rekabet suçu, TTK madde 54’e göre rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.

Haksız rekabet suçu, TTK m.62 ve m.55’te yer alan her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

Hakaret Suçu

TTK madde 125’e göre hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda değinilen ceza hukuku kapsamında incelenen suçların sadece bir kısmıdır. Ceza davaları geniş kapsamı ve çeşitliliğiyle deneyim gerektiren bir alandır. Dolayısıyla hukuk büromuz savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza davalarının yürütülme sürecinde taraflara hukuki destek sağlamaktadır.

Ceza davaları kapsamı nedir? Hangi davalar ceza hukuku kapsamında incelenir? Ceza davaları ne kadar sürer? Zamanaşımı, dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli CEZA hukuku avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button