Single Blog Title

This is a single blog caption
KARŞILIKSIZ ÇEK 2019

ÇEK SENET DAVALARI

Ödenmeyen Çek-Senet Tahsili

Süresi içinde ibraz edilen bir çekin ödenmemesi halinde söz konusu ‘ödememe’ durumu kanunen öngörülen yollardan biri ile tespit ettirilmelidir. Ödememeyi usulüne uygun tespit ettirmeyen hamil başvuru hakkını yitirir.

TTK m. 810 uyarınca:

Ödememe halini tespit ettirdikten sonra başvuru hakkını kullanan hamil,

 • Çekin ödenmemiş bedelini
 • İbraz tarihinden itibaren temerrüt faizini
 • Masraflarını
 • Bedelin binde üçünü aşmamak üzere komisyon ücretini talep edebilir.

Ödenmeyen kambiyo senetlerinin takip prosedürü aşağıda belirtildiği gibi işlemektedir.

 • Takip talebi
 • Ödeme emri
 • Takibin kesinleşmesi
 • Haciz
 • Satış,ödeme ve paraların paylaştırılması

 

Karşılıksız Çekte Hapis

 1. Vadesi gelmiş çek
 2. Süresi içinde bankaya ibraz edildiğinde
 3. Karşılıksız durumu bankaca onaylandığında
 4. Çek sahibi karışıksız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3 ay ile 1 yıl içerisinde şikayette bulunmalıdır

İcra mahkemesine icra davalarında deneyimli avukatlar aracılığıyla başvuruda bulunulmalıdır.

Verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir.

Sahte Belge (Çek) Düzenleme ve Kullanma Suçu

Kambiyo senetlerinde yapılan sahteciliğin resmi belgede yapılmış sayılabilmesi için ilgili kambiyo senedinin Türk Ticaret Kanununda öngörülen bütün unsurlarını taşıması gerekli olup, Yargıtay İBK’nun 14.12.1992 tarih ve 1/5 Sayılı kararında da açıklandığı üzere suç tarihinde yürürlükte bulunan 6762 Sayılı TTK’nun 692/5. maddesi gereğince çeklerde keşide yerinin yazılması, yazılmadığı takdirde keşidecinin adı yanındaki yerde düzenlenmiş sayılacağı ve bu unsurun eksikliği halinde çekin özel belge niteliğinde olacağı cihetle; suça konu çekte, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bulunması zorunlu unsurlardan olan çekin “keşide yerinin” bulunmaması, ayrıca çeki keşide edenin adı yanında da herhangi bir yer yazılmamış olması karşısında, sanığın eyleminin özel belgede sahtecilik suçuna uygun bulunduğu gözetilmeyerek, yazılı şekilde resmi belgede sahtecilik (çekte sahtecilik) suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 21. Ceza dairesi – Karar: 2016/1481).

Senet dolandırıcılığı 

Senet dolandırıcılığı cezası kavramı Türk hukukunda bulunmamaktadır. Ancak halk arasında senet dolandırıcılığı kavramı bedelsiz senetler için veya verilen senedin ödenmemesi halinde kullanılmaktadır. Ödenmeyen senet sebebiyle önümüze gelen birçok senet dolandırıcılığı vakası aslında alacak davası yoluyla çözüme kavuşturulabilmektedir.

Dolandırıcılık bir kimseyi hileli davranışlarla aldatarak o kimse veya başkası aleyhine yarar sağlamak fiilidir. Dolandırıcılıkta failin bu davranışı belli oranda ağır, yoğun, ustaca gerçekleştirmesi gerekir. Mağdur yanılgıya düşürülmeli, bu yanılgı sonucunda da faile veya başkasına yarar sağlanmalıdır. Bu dolandırıcılık fiilinin nitelikli hali ise TCK 158’de düzenlenmiştir. Senet dolandırıcılığı cezası verilebilmesi için öncelikle senet dolandırıcılığı davası açılmalıdır.

Senet dolandırıcılığı suçu ve davasında borçlu ile alacaklı arasında düzenlenen, borcun varlığına delil teşkil etmesi için gerekli bilgileri barındıran ve taraflarca imzalanan belgedir. Ödenmeyen senet de bu senedin ispatladığı borç ilişkisinin konusu olan borç miktarının borçlu tarafından ödenmemesini ifade eder.

Çekte İcra Takibi

Çekin tahsili bakımından İcra ve iflas hukukumuzda kambiyo senetlerine özgü takip yolları

 • Haciz yolu (İİK 168-170b)
 • İflas yolu (İİK 171 vd.)

ile olmak üzere ikiye ayrılır.

Çek’e İstinaden Yapılan İcra Takibine itiraz hususunda çek bir kambiyo senedi olduğundan ödeme emrine itiraz 5 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlamaktadır ve hak düşürücü süredir.

Çek Kırdırma

Çekin bir fatura karşılığı verilen hizmete bağlı olarak alınması durumunda bankadan çek kırdırma ya da faktöring firmaları üzerinden bu işlemi yapabilmektedirler. Ancak çekin vadesinden önce tahsil edilmek istenmesinden dolayı bu yola başvurulması, belirli bir komisyon ve masraf tutarı kesintisi yapılacağından çekte yazan meblağın daha az miktarının alınmasına sebep olacaktır.

Çek senet davaları ne kadar sürer? Karşılıksız çek davaları .. Çek senet dava kapsamı nedir? Çek senet davaları masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli ÇEK SENET avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button