Single Blog Title

This is a single blog caption

Çocukların Cinsel İstismarı (TCK m. 103)

 

Çocukların cinsel istismarı suçu TCK’nın “Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” bölümünde yer almaktadır. Çocuğun kanunda belirlenen yaş aralığında olmasıyla birlikte vücuduna karşı işlenen suça denmektedir. Bu suçta mağdur çocuktur. Çocuk kavramı TCK’da tanımlanmaktadır. TCK’ya göre çocuk deyiminden 18 yaşını doldurmamış kimse anlaşılmaktadır. (TCK 6/1-b)

TCK’nın 103. maddesinde belirtilen fiillerin gerçekleşmesiyle birlikte çocuğa karşı cinsel istismar suçu oluşur. İstismar, sömürme, yararlanma, kötüye kullanma anlamına gelir.

Çocukların cinsel istismarı suçunda çocuklara karşı suç üç başlık altında incelenir:

 1. Mağdurun on iki yaşının tamamlamamış olması halinde, (TCK 103/1)
 2. On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen, (TCK 101/1-a)
 3. Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen istismar. (TCK 101/1-b)

Bu maddenin anlaşılabilmesi için TCK’nın 102,104 ve 105. maddelerindeki kavramların da bilinmesi gerekmektedir.

Cinsel Saldırı: Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi suretiyle işlenen suçtur. (TCK 102/1)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki: Cebir, hile ve tehdit olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunması şeklinde işlenen suçtur. (TCK 104/1)

Cinsel Taciz: Bir kimsenin cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi halinde işlenen suçtur. (TCK 105/1)

Her suçun arkasında korunan bir hukuki değer vardır. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçunda korunan hukuki değer, mağdur çocuğun yararıdır. Bu suç tipinde, çocuğun cinsel dokunulmazlığı, ruh ve beden bütünlüğü korunmaktadır.[1] Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların da bir üst başlık olarak koruduğu hukuki değer vardır. Konu doktrinde tartışmalı olmakla birlikte hukuki değer cinsel özgürlüğün korunmasıdır.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçları kavramsal olarak ayırdığımızda karşımıza iki kavram çıkmaktadır:

 1. Cinsel Taciz: Vücuda temasın gerçekleşmediği söz, yazı ya da hareketlerle işlenen cinsel amaçlı eylemlerdir.
 2. Cinsel Saldırı: Vücuda temasın gerçekleştiği ancak organ ya da sair cisim sokulmasının söz konusu olmadığı cinsel davranışlardır. Cinsel saldırı eğer ki vücuda sair cisim ya da organ sokulması haliyle işlenmişse nitelikli cinsel saldırı olarak değerlendirilir. Çocuklara yönelik olan cinsel saldırılar ise cinsel istismar olarak değerlendirilir.[2]
 3. Çocuklara Karşı Cinsel İstismar: Gelişimini tamamlamamış bir çocuğun yetişkin tarafından cinsel uyarı ya da cinsel doyum amacıyla kullanılmasıdır.[3]
 4. Cinsel Sömürü: Çocuğun emeğiyle birlikte cinselliğinin de sömürülmesidir. Çocuk pornografisi, çocuk seks turizmi, çocuk fahişeliği önde gelen örneklerindendir.

Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçunu basit ve nitelikli hal olarak ayırmak mümkündür. Bu ayrıma göre:

 • Basit Cinsel İstismar Suçu: TCK’nın 103. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmektedir. Çocuklara karşı yapılan cinsel davranışlar için çocuğun rızasını kanun koyucu rızaya değer bir durum olarak görmemektedir. Çocukların kendi cinsel hayatları üzerinde çocuk olmalarından kaynaklı tasarruf yetkileri yoktur. Onbeş yaşından küçük çocuklar için herhangi bir şekilde rızalarının sonucu yoktur. Onbeş yaşından büyük olanlar içinse mağdurun cinsel istismarı anlama ve değerlendirme durumuna göre olay nezdinde sonuca varılması gerekmektedir.

Suçun oluşabilmesi için tipiklik şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Suçun oluşumu unsurlar olarak ayrılır ve bu sayede daha kolay incelenir.

 1. Maddi Unsur

(i). Fiil: Yukarıda tanımlanan cinsel davranış kavramının rıza durumu gözetilmeksizin çocuklara karşı işlenmesi halinde çocuklara karşı cinsel istismar fiili oluşmuş olur. Maddenin bentlerinde çocuğun yaşıyla ilgili bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Çocuk onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamışsa fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemişse bu çocuğa yapılan cinsel davranış suç oluşturur. Diğer çocuklar içinse ebir, hile, tehdit veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleşen filler cinsel istismarı oluşturur.

(ii). Fail: Fail, kadın veya erkek herkes olabilir. Çocukla aynı veya farklı cinsten de olabilir.

(iii). Mağdur: Mağdur, TCK m6/1-b de ki tanım dikkate alınarak çocuktur.

(iv). Konu: Suçun konusu saldırıevet ya uğrayan çocuğun cinsel özgürlüğü, dokunulmazlığıdır.

 

 • Nitelikli Haller:
 1. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleşmesi (TCK 103/2)

Maddi unsurları açısından;

(i). Fiil: Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokularak gerçekleştirilmesidir.

(ii). Fail, mağdur, konu: Fail, fiili gerçekleştiren kişidir. Herkes fail olabilir. Mağdur, çocuktur. Konu, saldırıya uğrayan çocuğun cinsel özgürlüğü ve dokunulmazlığıdır.

 1. Failin vasfı ile fail ile mağdur arasındaki ilişki bakımından (TCK 103/3) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunun bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranda arttırılır.

Aynı şekilde diğer bentlere baktığımızda üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafında işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranda arttırılır.

Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenilmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır.

Son olarak, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanmak suretiyle işlenirse suç ceza arttırılır.

 1. Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi (TCK 103/3)
 2. Suçun 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanılması suretiyle işlenmesi (TCK 103/4)

 

Manevi Unsurlar

Cinsel istismar kasten işlenen bir suçtur. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi suçun kasten işlendiğini gösterir. Doyuma ulaşmak veya çocuğun çocuk olmasından faydalanarak işlenen bu suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir.

 

Suçun Özel Görünüş Şekilleri Açısından Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel İstismar Suçu

 1. Teşebbüs

TCK’nın 35. maddesinde teşebbüs tanımı yapılmaktadır. Buna göre; kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

Basit cinsel istismar suçu da nitelikli cinsel istismar suçu da teşebbüse elverişlidir. Örneklendirelim, cinsel güdülerini tatmin etmek amacıyla mağduru yere yatırmaya çalışırken birilerinin gelmesi üzerine fail tarafından tamamlanamayan fiil basit cinsel istismar suçunun teşebbüsünü oluşturur.[4] Fail bu durumda teşebbüsten cezalandırılır. Fail eğer ki icra hareketlerine başladığı zaman gönüllü vazgeçme ya da suçun sonuçlarının gerçekleşmesini engelleyecek bir davranışta bulunursa teşebbüsten dolayı cezalandırılamaz. Burada failin cinsel tatmine ulaşması ya da ulaşmaması suçun cezasını değiştirmez.

 1. İştirak

Bu suç türüne iştirak herkes tarafından gerçekleştirilebilir.

 1. İçtima

TCK’nın 43. maddesine göre, bir suç işleme kararın icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanır. Burada kanun koyucu tek bir suç varmış gibi hareket eder. Cinsel istismar ile birlikte başka suçlar işlenmişse ayrı suçlar oluşur ve ceza verilir.

Soruşturma Usulü ve Yaptırımı

Cinsel istismar suçu türünde soruşturma re’sen yapılır. Zamanaşımı TCK’nın 66. maddesi kapsamında değerlendirirsek suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. Basit cinsel istismar suçunda üç yıldan sekiz yıla kadar ceza verilmesine hükmolunur. (TCK 103/1) Nitelikli cinsel istismar suçunda verilecek ceza sekiz yıldan onbeş yıla kadardır. Bu suçların yargılanması ağır ceza mahkemelerinde görülür.

 

Unutmayın ki her olay ve durum kendi şartları içerisinde değerlendirilir, bir sonuca ulaşılır. Daha detaylı bilgi alabilmek ve sağlıklı bir süreç yönetebilmek adına büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

[1] Artuk-Gökçen-Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, 2011, sayfa 192.

[2] Bilgehan Savaşçı, Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Yüksek Lisans Tezi, Ankara,2010.

[3] Polat, Oğuz, Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 1, Sekin Yayınevi, Ankara, 2007.

[4] Soyaslan, s, 175.

2 Responses

 1. Özge

  Makalede çocukların cinsel istismarının cezası ve yaptırımlarının detaylı bir şekilde anlatıldığını görüyorum. Konu hakkında bilinçlenmek için böyle içeriklerin paylaşılması çok önemli. Bu konuda daha fazla farkındalık oluşturulması ve çocukların güvende hissetmeleri için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler.

 2. Tuba Hanim

  Çok önemli bir konuya değinmişsiniz, teşekkürler. Makalede belirtilen maddeye göre, çocukların cinsel istismarı oldukça ciddi bir suçtur ve bu konuda hukuki bir düzenleme yapılmıştır. Ancak bu sorunu nasıl çözebileceğimize dair duyduğumuz fikirlere de ihtiyaç duyuyorum. Sizce, toplum olarak çocukların cinsel istismarını önlemek için hangi önlemleri almalıyız? Belki başka bir makalede bu konu üzerine daha fazla bilgi bulabiliriz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button