Single Blog Title

This is a single blog caption

DENİZ TAŞIMACILIĞI (TEMEL UNSURLAR) SÖZLEŞMESİ

DENİZ TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMESİ

 

Deniz taşımacılığı sözleşmesi, deniz yolu ile yük taşıma işlemlerini düzenleyen ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen yasal bir akittir. Bu sözleşme, bir tarafın (taşıyan veya gemi sahibi) belirli bir bedel karşılığında, diğer tarafın (gönderen veya kiracı) yükünü belirli bir limandan başka bir limana taşımasını sağlar. Deniz taşımacılığı sözleşmesi, deniz ticaretinin güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını temin eder ve uluslararası ticarette sıkça düzenlenir.

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 Taşıyan (Gemi Sahibi)
– İsim: (Gemi Sahibi Adı)
– Adres: (Gemi Sahibi Adresi)
– Telefon: (Gemi Sahibi Telefon Numarası)
– E-posta: (Gemi Sahibi E-posta Adresi)

1.2 Kiracı (Yük Sahibi)
– İsim: (Kiracı Adı)
– Adres: (Kiracı Adresi)
– Telefon: (Kiracı Telefon Numarası)
– E-posta: (Kiracı E-posta Adresi)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, Taşıyan’a ait (Gemi Adı) gemisinin, Kiracı’ya ait yüklerin (Yükleme Limanı) limanından (Boşaltma Limanı) limanına taşınması amacıyla kiralanması ile ilgili koşulları düzenlemektedir.

MADDE 3 – GEMİ ve TAŞIMA KOŞULLARI

3.1 Gemi Bilgileri
– Gemi Adı:
– Gemi Tipi:
– Gemi Tonajı:
– Gemi Bayrağı:
– Gemi Kayıt Numarası:

3.2 Taşınacak Yükün Bilgileri
– Yük Türü:
– Yük Miktarı:
– Yükleme Limanı:
– Boşaltma Limanı:

3.3 Kiralama Süresi
– Başlangıç Tarihi:
– Bitiş Tarihi:

MADDE 4 – KİRALAMA ÜCRETİ VE ÖDEME KOŞULLARI

4.1 Kiralama Ücreti
– Toplam Kiralama Ücreti: (Ücret detayları belirtilecek)

4.2 Ödeme Koşulları
– Ödeme Şekli:
– Ödeme Tarihleri:

MADDE 5 – YÜKLEME VE BOŞALTMA KOŞULLARI

5.1 Yükleme Koşulları
– Yükleme Limanı:
– Yükleme Tarihi:
– Yükleme Süresi:

5.2 Boşaltma Koşulları
– Boşaltma Limanı:
– Boşaltma Tarihi:
– Boşaltma Süresi:

5.3 Yükleme ve Boşaltma Masrafları
-Yükleme ve Boşaltma Masrafları kiracı tarafından karşılanır.

MADDE 6 – SORUMLULUKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1 Taşıyanın Sorumlulukları
– Gemi ve mürettebatın denize elverişli durumda olmasını sağlamak.
– Yükün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak.
– Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında gerekli önlemleri almak.

6.2 Kiracının Sorumlulukları
– Taşınacak yükün zamanında ve uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak.
– Yükleme ve boşaltma işlemleri için gerekli belgeleri sağlamak.
– Yükleme ve boşaltma masraflarını sözleşmeye uygun biçimde karşılamak.

MADDE 7 – SİGORTA VE GÜVENLİK

7.1 Sigorta
– Taşıyan, geminin ve mürettebatın sigortalı olmasını sağlamakla yükümlüdür.
– Kiracı, yükün sigortalı olmasını sağlamakla yükümlüdür.

7.2 Güvenlik Önlemleri
– Taşıyan, gemideki güvenlik önlemlerini alarak yükün güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
– Kiracı, yükün güvenli paketlenmesini ve taşınmasını sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 8 – İPTAL VE CEZA KOŞULLARI

8.1 İptal Koşulları
– Kiracı, taşıma işlemini iptal etmek isterse, Taşıyan’a yazılı bildirimde bulunmalıdır.
– İptal bildiriminin alınmasından sonra Taşıyan, geminin başka bir taşıma için kullanılamaması durumunda, Kiracı’dan iptal ücreti talep edebilir.

8.2 Ceza Koşulları
– Kiracı, yükleme veya boşaltma işlemlerinde gecikme yaşanması durumunda, gecikme süresine bağlı olarak Taşıyan’a gecikme cezası ödemeyi kabul eder.
– Taşıyan, yükün belirtilen sürelerde taşınmaması durumunda, Kiracı’ya gecikme cezası ödemeyi kabul eder.

MADDE 9 – UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

9.1 Uyuşmazlıkların Çözümü
– Bu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlık, taraflar arasında dostane bir şekilde çözülmeye çalışılacaktır.
– Dostane çözüm sağlanamayan uyuşmazlıklar, tahkim veya mahkeme yoluyla çözülecektir.

9.2 Yetkili Mahkeme
– Bu sözleşme ile ilgili uyuşmazlıklarda şehir mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10 – MÜCBİR SEBEP

10.1 Mücbir Sebep Durumları
– Savaş, terör eylemleri, doğal afetler, grevler ve diğer mücbir sebepler nedeniyle taşıma işlemlerinin yapılamaması durumunda taraflar sorumlu tutulamaz.
– Mücbir sebep durumunun ortaya çıkması halinde, taraflar birbirine derhal yazılı bildirimde bulunmalıdır.

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE FESHİ

11.1 Geçerlilik

Sözleşmenin Geçerliliği

Deniz hukuku sözleşmelerinin geçerliliği, sözleşmenin taraflarca imzalanması ve belirli yasal koşulların tamamlanması ile başlar. Geçerliliğin sağlanabilmesi için dikkate alınması gereken temel unsurlar aşağıda bilginize sunulmuştur:

 1. Tarafların Ehliyeti: Sözleşmenin tarafları, hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olmalıdır. Bu, tarafların Türk Medeni Kanununca reşit ve akli dengelerinin yerinde olmasını gerektirir.
 2. Sözleşme Konusu: Sözleşme konusunun, hukuka ve ahlaka aykırı olmamasına dikkat edilmelidir. Deniz hukuku sözleşmeleri genellikle gemi kiralama, yük taşıma veya sigorta gibi yasal konular üzerine yapılır.
 3. Rıza ve İrade Beyanı: Taraflar, sözleşmeyi özgür iradeleri ile rıza göstererek imzalamalıdır. Zorla veya yanıltıcı bilgilerle imzalanan sözleşmeler hukuki geçersizlikle sonuçlanabilir.
 4. Yazılı Şekil: Deniz hukuku sözleşmeleri genellikle yazılı olarak yapılır ve tarafların imzalarını içerir. Yazılı sözleşmeler, tarafların hak ve yükümlülüklerini daha açık ve kesin bir şekilde belirler.
 5. Belirli ve Kesin Hükümler: Sözleşmenin hükümleri belirli ve kesin olmalıdır. Belirsiz veya muğlak ifadeler, sözleşmenin geçerliliğini tehlikeye atabilir. Hükümlerin şeffaflığı, hukuki sürecin hızlandırılması açısından önem taşır.

11.2 Fesih

Sözleşmenin Feshi

Sözleşmenin feshi, tarafların anlaşmayı sonlandırma sürecini ifade eder. Deniz hukuku sözleşmelerinde fesih, belirli koşullar altında ve genellikle aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:

 1. Karşılıklı Anlaşma ile Fesih: Taraflar, karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshedebilirler. Bu durumda, fesih işlemi yazılı olarak belgelenmeli ve her iki tarafça imzalanmalıdır.
 2. Sözleşme Hükümlerine Göre Fesih: Sözleşmede belirtilen belirli fesih koşulları gerçekleştiğinde, taraflar sözleşmeyi feshedebilir. Örneğin, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya sözleşme şartlarının ihlal edilmesi gibi durumlar.
 3. Tek Taraflı Fesih: Sözleşme hükümlerinde belirtilen şartlar dahilinde, taraflardan biri tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, fesih gerekçesi yazılı olarak karşı tarafa bildirilmelidir.
 4. Mücbir Sebepler: Savaş, doğal afetler, grevler gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşmenin ifası imkansız hale geldiğinde, taraflar sözleşmeyi feshedebilir. Mücbir sebep durumlarında, tarafların sorumluluğu ortadan kalkabilir.
 5. Yasal Fesih: Taraflardan biri, diğer tarafın sözleşme hükümlerine aykırı davrandığını kanıtlayarak yasal yollara başvurabilir ve mahkeme kararı ile sözleşmeyi feshedebilir.

Feshin Sonuçları

Sözleşmenin feshi, taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdirir. Feshin sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir:

 • Yükümlülüklerin Sona Ermesi: Sözleşmenin feshinden sonra taraflar, sözleşme ile üstlendikleri yükümlülüklerden kurtulur.
 • Tazminat ve Cezalar: Feshin nedeni ve şartlarına bağlı olarak, taraflardan biri diğerine tazminat ödemekle yükümlü olabilir. Sözleşmede belirtilen ceza hükümleri de uygulanabilir.
 • Mal ve Hizmetlerin İadesi: Fesih sonrasında, taraflar arasında değiş tokuş edilen mal ve hizmetler iade edilebilir.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Fesih nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklar, sözleşmede belirtilen uyuşmazlık çözüm yollarına başvurularak çözümlenir. Bu genellikle tahkim veya mahkeme yoluyla olur.

Genel Olarak

Deniz hukuku sözleşmelerinin geçerliliği ve feshi, deniz taşımacılığı ve ticaretinin düzenli, hızlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi açısından büyük önem taşır. Tarafların hak ve yükümlülüklerini kesin ve açık bir dille belirleyen bu sözleşmeler, deniz ticaretinin hukuki çerçevede yapılmasını sağlar. Sözleşmenin geçerliliğinin sağlanması ve gerektiğinde feshedilmesi, tarafların karşılıklı güven ve işbirliği içinde çalışmasını temin eder. Bu nedenle, deniz hukuku sözleşmelerinin dikkatli bir şekilde oluşturulması ve uygulanması büyük önem taşır.

 

MADDE 12 – EKLER

12.1 Ekler ve Belgeler
– Bu sözleşmenin ekleri ve belgeleri, sözleşmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. İlk önce daha önce de bahsettiğimiz kiracı ve taşıyanın belgelerini düzenleriz . Bunlar tarafların kişisel verilerini içeren belgeleridir.

1. Taşıma Sözleşmesi (Charter Party)

 • Tarafların Bilgileri: Taşıyan (gemi sahibi) ve kiracının (yük sahibi) isimleri, adresleri ve iletişim bilgileri.
 • Gemi Bilgileri: Gemi adı, tipi, tonajı, bayrağı ve teknik özellikleri.
 • Taşınacak Yük: Yük türü, miktarı, ağırlığı ve diğer detaylar.
 • Yükleme ve Boşaltma Limanları: Yükleme ve boşaltma yapılacak limanlar.
 • Kiralama Süresi ve Ücreti: Kiralama süresi, taşıma ücreti (navlun) ve ödeme koşulları.
 • Yükleme ve Boşaltma Koşulları: Yükleme ve boşaltma süreleri, masrafları ve sorumluluklar.

2. Konşimento (Bill of Lading)

 • Yük Taşıma Belgesi: Yükün gemiye yüklendiğini ve taşınmak üzere kabul edildiğini gösteren belge.
 • Taşıyan ve Gönderen Bilgileri: Taşıyan ve gönderenin isimleri ve iletişim bilgileri.
 • Yük Detayları: Yük türü, miktarı, ağırlığı ve ambalaj bilgileri.
 • Yükleme ve Boşaltma Limanları: Yükün yüklendiği ve boşaltılacağı limanlar.
 • Navlun Ücreti: Taşıma ücreti ve ödeme koşulları.
 • Teslim Şartları: Yükün teslim edilmesiyle ilgili koşullar ve sorumluluklar.

3. Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)

 • Sigorta Kapsamı: Yükün taşınması sırasında karşılaşabileceği risklere karşı sigorta kapsamı.
 • Sigortacı ve Sigortalı Bilgileri: Sigorta şirketi ve sigortalının isimleri ve iletişim bilgileri.
 • Sigorta Bedeli: Sigortalanan yükün değeri ve sigorta primi.
 • Sigorta Koşulları: Sigorta kapsamına giren ve girmeyen durumlar, hasar bildirimi ve tazminat koşulları.

4. Yükleme ve Boşaltma Belgeleri

 • Yükleme Belgesi (Mate’s Receipt): Yükün gemiye yüklendiğini ve taşımaya hazır olduğunu gösteren belge.
 • Boşaltma Belgesi: Yükün boşaltıldığını ve teslim alındığını gösteren belge.
 • Yükleme ve Boşaltma Raporları: Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında tutulan kayıtlar ve raporlar.

5. İthalat ve İhracat Belgeleri

 • Gümrük Beyannamesi: Yükün ithalat ve ihracat işlemleri için gümrükte beyan edildiğini gösteren belge.
 • Fatura (Invoice): Satılan malın bedelini gösteren ticari fatura.
 • Menşe Şehadetnamesi (Certificate of Origin): Yükün menşe ülkesini belirten belge.
 • Sağlık ve Güvenlik Sertifikaları: Özellikle gıda ve tarım ürünleri için gerekli olan sağlık ve güvenlik belgeleri.

6. Teslim Belgeleri

 • Teslim Tutanağı (Delivery Note): Yükün teslim edildiğini ve alıcının yükü teslim aldığını gösteren belge.
 • Kabul Belgesi: Alıcının yükü kabul ettiğini ve herhangi bir hasar veya eksiklik olmadığını belirten belge.

7. Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim Belgeleri

 • Uyuşmazlık Çözüm Prosedürleri: Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğini belirleyen belgeler.
 • Tahkim Anlaşması: Tarafların uyuşmazlıklarını tahkim yoluyla çözmeyi kabul ettiklerini belirten anlaşma.

8. Ek Sözleşmeler ve Protokoller

 • Ek Protokoller: Ana sözleşmeye ek olarak yapılan anlaşmalar ve değişiklikler.
 • Gizlilik Anlaşmaları: Tarafların sözleşme kapsamındaki bilgilerin gizliliğini koruyacağını belirten anlaşmalar.

Her bir belge, taşıma sürecinin farklı aşamalarında kullanılmak üzere düzenlenir ve ilgili tarafların onayını içerir. Bu belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, deniz taşımacılığı işlemlerinin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

MADDE 13 – DİĞER HÜKÜMLER

13.1 Değişiklikler
– Bu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı onayı ile geçerlilik kazanır.

13.2 Gizlilik
– Taraflar, bu sözleşme kapsamında edinilen bilgilerin gizliliğini koruyacak ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

İMZALAR

Taşıyan
İsim: _______________________
İmza: _______________________
Tarih: (Gün/Ay/Yıl)

Kiracı
İsim: _______________________
İmza: _______________________
Tarih: [Gün/Ay/Yıl]

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba,
Metinle ilgili hukuki sorunuz nedir?
Call Now Button